De impact van de coronacrisis op huurrelaties

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De coronacrisis heeft een énorme impact op onze economie. Door de verstrekkende maatregelen blijven veel ondernemingen (waaronder horeca, kapperszaken, schoonheidssalons en andere winkels) voorlopig nog gesloten, met alle (financiële) gevolgen van dien voor verhuurders en huurders.

In dit artikel van KampsVanBaar Advocaten vindt u nadere informatie over zeer recente ontwikkelingen in het huurrecht.

Spoedwetsvoorstel: Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten van woonruimte aan te gaan. Van een tijdelijke huurovereenkomst is sprake wanneer een huurovereenkomst wordt aangegaan:

  • voor de duur van maximaal twee jaar, wanneer het gaat om een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een huis of appartement), een woonwagen of een standplaats; of
  • voor de duur van maximaal vijf jaar, wanneer het gaat om een niet zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een studentenkamer).

Verlenging van deze tijdelijke huurovereenkomst is vooralsnog alleen mogelijk voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder huurbescherming zal genieten. Dit zal op korte termijn veranderen.

Op 6 april jongstleden heeft minister Van Veldhoven het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet beoogt verlenging van tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk te maken. De spoedwet voorkomt dat tijdelijke huurovereenkomsten na verloop van de initiële huurperiode bij verlenging automatisch worden omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De achterliggende gedachte is dat het door de coronacrisis voor huurders bijzonder lastig is om naar alternatieve woonruimte te zoeken. De minister noemt als voorbeelden gevallen van ziekte, quarantaine, ontslag of overwerk (in de zorg). Om dit probleem te tackelen krijgen huurders van woonruimte de mogelijkheid een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst aan te vragen bij hun verhuurder.

Het verzoek tot tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst moet binnen één week, nadat de verhuurder de huurder schriftelijk heeft geïnformeerd over de dag waarop de huur zal eindigen, door de huurder worden gedaan. De verhuurder kan de verlenging binnen een week na ontvangst schriftelijk weigeren, indien hij al vóór 1 april 2020 was overeengekomen de woning vrij van huur te verkopen, te verhuren aan een ander, zelf te bewonen, te renoveren of te slopen, mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden die hier voor gelden. Bovendien hoeft de verhuurder niet met de verlenging in te stemmen in het geval dat de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Behoudens de zojuist genoemde uitzonderingen moet de verhuurder met de tijdelijke verlenging instemmen. Als de huurder door de coronacrisis betalingsproblemen heeft gekregen, dan is dat geen grond voor de verhuurder om niet in te stemmen met de tijdelijke verlenging.

De spoedwet zal gelden voor tijdelijke huurovereenkomsten van woonruimte die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Die huurovereenkomst kan dan éénmalig voor een periode van maximaal drie maanden worden verlengd en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis onverhoopt langer zou aanhouden, dan is het mogelijk dat de spoedwet wordt verlengd.

Tip: De verhuurder blijft verplicht om, ondanks de mogelijkheid van tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst, te voldoen aan uw wettelijke verplichting om niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voordat de huur eindigt, de huurder schriftelijk te informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt (de aanzegging). Op die manier kan de verhuurder voorkomen, dat bij het einde van de geldigheidsduur van de spoedwetgeving, de huurder een beroep zou kunnen doen op het bestaan van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tip: Bij de aanzegging dient de verhuurder de huurder eveneens schriftelijk te informeren over de mogelijkheid om een tijdelijke verlenging van de tijdelijke overeenkomst aan te vragen.

Commerciële huurovereenkomsten

Het spoedwetsvoorstel heeft uitsluitend betrekking op huurovereenkomsten van woonruimte (niet-commerciële huurovereenkomsten). Het wetsvoorstel raakt geen commerciële huurovereenkomsten. Indien huurders van commerciële ruimte door de coronacrisis niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen, dan zijn zij afhankelijk van coulance van hun verhuurder om de huurovereenkomst niet te beëindigen. De coronacrisis is geen reden voor de commerciële huurder om huurbetalingen op te schorten. Het moge duidelijk zijn dat een verhuurder niet gebaat is bij een failliete huurder. Het advies is om in geval van betalingsproblemen met elkaar in gesprek te gaan over een passende oplossing. Wij adviseren u graag.

Als u nog vragen heeft over uw positie als verhuurder of huurder, dan kunt u contact opnemen met mr. Marlon Woisch of mr. Pola Świtalska. U kunt hen bereiken per e-mail via [email protected] en [email protected] of telefonisch via 0464205660.

KampsVanBaar Advocaten

KampsVanBaar Advocaten
Wilhelminastraat 25
6131 KL Sittard
046 420 56 60

Reacties