Steen des aanstoots plots verdwenen

Fort Sanderbout
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Stichting Jacob Kritzraedt, de Vereniging Sittards Verleden, de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en de Stichting Menno van Coehoorn kunnen opgelucht ademhalen.

Hun steen des aanstoots en die van vele anderen – een tuinberging die de bewoner van een pand aan de Putstraat in Sittard in afwachting van de verlening van de omgevingsvergunning alvast was begonnen te bouwen – blijkt te zijn gesloopt.

Omdat de bewuste tuinberging zich pal naast Fort Sanderbout bevond verzochten vier stichtingen en verenigingen – de Stichting Jacob Kritzraedt, de Vereniging Sittards Verleden, de Federatie Historie Sittard-Geleen en de Stichting Menno van Coehoorn, die allen behoud van het cultureel erfgoed hoog in het vaandel hebben staan – de gemeente om handhavend op te treden en de illegaal gebouwde tuinberging zo spoedig mogelijk te doen afbreken.

De gemeente liet daarop echter weten niet handhavend tegen de illegale bouw te zullen optreden, omdat inmiddels concreet zicht bestond op legalisatie.

De vier vonden dat onacceptabel en dienden vervolgens gezamenlijk een zienswijze in tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Nu lijkt de grond daarvoor te zijn verdwenen, maar mogelijk willen zij toch een uitspraak over hun zienswijze om in elk geval te waarborgen dat zij voortaan betrokken worden bij elk plan in de omgeving van de oostelijke schootsvelden met een meer dan tijdelijk karakter. In de zienswijze van de vier verenigingen staat: “Zoals ook al in ons handhavingsverzoek aangegeven, hebben wij van meet af aan gesteld dat vanuit onze doelstellingen de oostelijke schootsvelden, de volkstuinen, de omwalling met de grachten, Fort Sanderbout, de verwijderde Joodse begraafplaats en het bij archeologisch onderzoek aangetroffen rondeel dusdanig met elkaar samenhangen dat een integrale herontwikkeling een voorwaarde is voor de uiteindelijke planrealisatie. Dat is van gemeentezijde onder meer onderschreven in een samen met ons opgesteld persbericht dat op 30 augustus 2017 gezamenlijk is gepresenteerd en toegelicht.”

Wie heeft besloten tot het afbreken van de in aanbouw zijnde tuinberging is niet duidelijk. Het zou zomaar kunnen dat de nieuwe eigenaar – het pand is onlangs verkocht – het met de stellingname van de vier verenigingen eens is.

De omstreden in aanbouw zijnde tuinberging

Reacties