Vragen over LED-verlichting en verduurzaming sportaccommodaties

Foto: Sittard Geleen.nieuws.nl

In het kader van het klimaatakkoord en het sportakkoord worden vanuit de centrale overheid eisen aan gemeenten gesteld, zoals het opstellen van een lokaal sportakkoord en het voldoen aan eisen voor CO2 uitstoot.

In het coalitieakkoord van Sittard-Geleen staat als actie om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, waarbij onder andere wordt gedacht aan energiebesparende maatregelen.

Het college gaat blijkens de programmabegroting 2021 de mogelijkheden bekijken om de sportvelden in de gemeente van LED-verlichting te voorzien, zonder meerkosten voor de verenigingen. Het gaat daarbij volgens de gemeenteraadsfractie van het CDA om circa 35 training- en kunstgrasvelden, 48 verlichte tennisbanen en een tiental andere sportvelden. Bij het vervangen van de verlichting zal rekening moeten worden gehouden met de benodigde lichtintensiteit (LUX) bij de verschillende sporten en moet lichthinder worden voorkomen als een sportveld in een woonwijk ligt.

LED-verlichting is energiezuinig, gaat langer mee, heeft korte terugverdientijden en doordat LED-verlichting een andere verlichtingstechniek is, is er geen kwik nodig. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat goedkope energie kan bijdragen aan een betaalbare contributie voor iedereen. Kortom, het voornemen van het college past goed in de ambitie van een duurzame gemeente, zo vindt ook de raadsfractie van het CDA.

Wat betreft de verduurzaming van sportaccommodaties door het toepassen van LED-verlichting heeft de CDA-fractie wel een aantal vragen. Men wil bijvoorbeeld graag weten hoe het staat met het opstellen van een lokaal energieakkoord, of ook sportverenigingen zich kunnen melden bij het volgens het coalitieakkoord op te zetten Kenniscentrum Duurzaamheid en wanneer het College klaar is met het onderzoek van de mogelijkheid om de sportvelden zonder meerkosten voor verenigingen te voorzien van LED-verlichting.

Sportverenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor subsidiegelden uit de BOSA subsidiepot (BOSA = bouw en onderhoud sportaccommodaties). De CDA-fractie vraagt of het daarnaast mogelijk is dat de gemeente subsidie ontvangt van het Rijk of de Provincie en of die vraag wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

De Sportstichting heeft onder meer aan HC Scoop kenbaar gemaakt geen middelen ter beschikking te hebben om LED-verlichting te financieren. Aan onder meer VVS, DVO en HC Scoop is door de afdeling vastgoed de mogelijkheid geboden een bedrag te lenen in verband met de pilot verduurzaming LED. De CDA-fractie vraagt zich af hoe zich dit verhoudt tot het door het college aangekondigde onderzoek om de sportvelden van LED-verlichting te voorzien zonder meerkosten voor de verenigingen en wil weten welke verenigingen onder dit onderzoek vallen.

Voor sportverenigingen die deelnemen aan de pilot verduurzaming LED-verlichting en voor de aanschaf van LED-verlichting een overeenkomst van geldlening zijn aangegaan vraagt de CDA-fractie het College van B&W om de resterende lening kwijt te schelden als de LED-verlichting wordt aangelegd op kosten van de gemeente.

Reacties