Werkzaamheden in Heidekamppark Urmond

<em>Plangebied met leidingtracé (rood)</em>
Plangebied met leidingtracé (rood)
Foto: SABIC

SABIC heeft in samenwerking met Bodemzorg Limburg een omgevingsvergunning aangevraagd om halverwege september werkzaamheden te verrichten in het Heidekamppark in Urmond – gemeente Stein.

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Uit recente metingen is namelijk gebleken dat de wortels van bomen in het Heidekamppark de beschermende coating van twee ondergrondse transportleidingen beginnen aan te tasten. Het gaat om transportleidingen die van de Chemelot Site naar de Haven in Stein lopen.

Om de betrouwbaarheid van deze transportleidingen te kunnen blijven garanderen en hiermee ook de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen is het noodzakelijk om verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen. Concreet betekent dit, dat er ongeveer 280 bomen moeten worden verwijderd.

Als compensatie voor deze noodzakelijke ingreep zorgt SABIC voor een ruime groenuitbreiding aan de zuidelijke zijde van het Heidekamppark. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Stein.

Veiligheid voorop met oog voor onze natuur

General Manager SABIC Geleen John Bruijnooge: “Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit: niet alleen voor ons productieterrein, maar ook voor onze omgeving. Uiteraard willen we voorkomen, dat dit ten koste gaat van onze natuur. We zijn daarom erg tevreden dat we in nauw overleg met de betrokken partijen tot een toekomstbestendig compensatieplan zijn gekomen. Aan de zuidelijke kant van het park bevinden zich geen ondergrondse leidingen. Doorgroeiende wortels kunnen in dit gebied geen risico’s vormen. Daarom planten we specifiek op deze plek onder andere een grote hoeveelheid, extra grote bomen. Op die manier creëren we een nieuw stuk groen, dat in de toekomst behouden blijft.

Geschiedenis weer zichtbaar

Wethouder Danny Hendrix: “De noodzaak van het voorkomen van lekkage of leidingenbreuk wordt door de gemeente onderkend. Het verloren gaan van deze hoeveelheid bomen weegt echter zwaar en zagen wij liever anders. De gemeente heeft aangedrongen op alternatieve oplossingen, zoals het verleggen van de transportleidingen. Deze bleken echter uit praktische of bedrijfseconomische redenen niet haalbaar. Daarom hebben wij extra eisen gesteld aan het compensatieplan en is er een globale landschapsvisie opgesteld waarbij geleidelijke uitbreiding plaatsvindt van het Heidekamppark in zuidelijke richting tot aan de Heidekampweg.”

In het gebied waar al een uitbreiding van het Heidekamppark voorzien was, wordt een houtsingel en wandelpad aangelegd. In het deel van de cultuurhistorische veedrift1 wordt een haag aangeplant. Hiermee wordt de oorspronkelijke functie van de veedrift in het Heidekamppark weer zichtbaar gemaakt. Door deze verandering wordt het cultuurhistorische karakter van de veedrift teruggebracht en wordt er een visuele doorgang gecreëerd. Een extra eis in het compensatieplan is het terugplaatsen van bomen met een grotere aanplantmaat. Zodat de veedrift al direct enige massa bezit en de structuur van de veedrift beter zichtbaar is.

Onderhoud en toekomstplannen

Directeur Dick Rootert van Bodemzorg Limburg is blij dat samen met gemeente, DSM en SABIC een oplossing is gevonden voor deze noodzakelijke ingreep in de beplanting van de veedrift. Afgesproken is dat Bodemzorg Limburg de eerste vijf jaar het toekomstig onderhoud van de nieuw aangelegde natuur verzorgt. Daarna neemt gemeente Stein het beheer en onderhoud over. In de tussentijd werkt de gemeente aan de verdere inrichting van het uitbreidingsgebied van het Heidekamppark. Gedacht wordt aan het beheer van enkele percelen met schapen. De schapen worden ook ingezet voor het periodiek laten begrazen van de veedrift.

Omgevingsvergunning

Inmiddels heeft Bodemzorg Limburg, als eigenaar van de gronden, de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Stein ingediend. De gemeente heeft een ontwerpbesluit opgesteld, dit ligt vanaf woensdag 28 april voor zes weken ter inzage. Ingekomen zienswijzen worden meenomen bij de definitieve besluitvorming. Indien de vergunning wordt verleend, zullen de werkzaamheden medio september 2021 worden uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden starten wordt ter plaatse een duidelijk informatiebord geplaatst.

1) Vanaf de 19e eeuw is de locatie in gebruik geweest als veedrift; dit is een pad waarover het vee vroeger van het oude Urmond naar Graetheide werd gedreven. Aardenwallen met hagen/houtopstanden zorgden ervoor dat het vee de drift niet kon verlaten. In 1950/1960 is parallel aan de veedrift de ondergrondse leiding gerealiseerd. Nadat de veedrift niet langer in gebruik was, is deze dichtgegroeid met bomen en houtgewas waardoor een lange smalle bosstrook ten zuiden van de voormalige stortplaats is ontstaan. In 2014 is een wandelpad door de veedrift aangelegd, welke onderdeel uitmaakt van het Heidekamppark.

Heidekamppark
Weergave compensatieplan
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen