“Concept Natuur- en Landschapsvisie negeert omwonenden”

Foto: Natuur- en Landschapsvisie

Wij Schienswei vindt dat de Gemeente Sittard-Geleen in de concept Natuur- en Landschapsvisie voor de voormalige ESCS-locatie omwonenden negeert.

Begin dit jaar werd duidelijk dat gemeente en ontwikkelaar Smart Property werkten aan een plan voor de bouw van vakantiewoningen op de voormalige ESCS-locatie. Van de zo door de gemeente zelf gepropageerde beginspraak was daarbij volgens criticasters echter in het geheel geen sprake en dat leidde ertoe dat Vrienden van de Schwienswei en omwonenden zich verenigden in Wij Schwienswei, een actiegroep die zich tegen de plannen voor het realiseren van vakantiewoningen op het voormalige ESCS-terrein verzet. Wat Wij Schwienswei betreft wordt de al jaren braakliggende voormalige ESCS-locatie bij het natuurgebied Schwienswei gevoegd en komen er geen vakantiewoningen.

Twee denkrichtingen

Naar aanleiding van de protesten besloot de gemeente eerst een Natuur- en Landschapsvisie voor het gebied op te stellen. Die visie is sinds 9 september gereed en presenteert twee denkrichtingen.

Bij de eerste denkrichting – ‘Natuur’ – wordt het voormalige ESCS-terrein natuur, waarin de Hateboer (niet het zwembad, maar het oude wallen en grachtenstelsel in het gebied; waarvan oorsprong en functie tot op heden niet bekend zijn) wordt teruggebracht; waarin de Romeinse historie beleefbaar wordt gemaakt; waardevolle houtopstanden behouden blijven; de beek weer meandert en een verbinding wordt gelegd met de Stadbroekermolen. Dit plan komt aardig in de richting van de wensen van Wij Schwienswei, maar er ontbreken ook een aantal elementen. Zo is er geen plek voor cultuurhistorie, zijn er geen extra wandel- en fietsroutes en ontbreekt de door velen verlangde ‘zwemfunctie’. Zaken die wat Wij Schwienswei betreft prima te combineren zijn met een groen ESCS terrein.

De tweede denkrichting – ‘Natuur in balans met intensiever gebruik’ – roept bij Wij Schwienswei nogal wat weerstand op. Voor deze variant gelden de volgende randvoorwaarden: terugbrengen Hateboer; realiseren van een zwemfunctie; het beleefbaar maken van de Romeinse historie; een verbinding maken met de Stadbroekermolen; het realiseren van een cultuurhistorisch cluster; waardevolle houtopstanden behouden; beek laten meanderen; aanleg bufferzone tussen Schwienswei en ESCS-terrein; zorgen voor een doordachte verkeersontsluiting en doorwaadbaarheid van het gebied garanderen. Op het bijbehorende kaartje zijn de graslanden gemarkeerd om aan te geven dat deze zijn bedoeld voor ‘intensiever gebruik’. Wat dat intensiever gebruik inhoudt wordt echter niet toegelicht. Volgens Wij Schwienswei wil men daarmee verhullen dat op de gemarkeerde graslanden vakantiewoningen gebouwd gaan worden. Want waarvoor is anders die ‘doordachte verkeersontsluiting’ nodig?

Volgens de actiegroep is het duidelijk dat het College van B&W en Bureau Verbeek, dat de visie opstelde, expliciet op zoek waren naar mogelijkheden om de vakantiehuisjes daarin in te passen. Dat blijkt ook uit de door de gemeente aan Bureau Verbeek verleende opdracht, stelt Wij Schwienswei.

Wij Schwienswei wijst de gemeenteraad op de door 2700 tegenstanders van vakantiewoningen bij de Schwienswei ondertekende petitie, de uitslag van de online enquête en de verslagen van de omgevingssessies.

Derde denkrichting

Verder vraagt Wij Schwienswei om nog een derde denkrichting toe te voegen aan de Natuur- en Landschapsvisie: een grotere Schwienswei met een ESCS terrein zónder vakantiehuisjes, maar mét klimaatadaptatie door middel van meanderende beken in brede beekdalen; klimaatmitigatie met extra aanplant van bomen; natuurherstel met biodiverse graslanden; zwemfunctie; Romeinse weg; verbinding met Stadbroekermolen; cultuurhistorisch cluster; natuureducatie en doorlopende fiets- en wandelroutes.

Reacties