ESCS-locatie struikelblok coalitieonderhandelingen Sittard-Geleen

Een deel van het ESCS-terrein
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vandaag maakten politieke groepering gob en het CDA bekend dat de coalitieonderhandelingen met GroenLinks-PvdA zijn gestrand.

Het struikelblok in de onderhandelingen zijn de plannen om op het braakliggende terrein van het voormalige Euregionaal Sport en Congrescentrum Sittard (ESCS) aan de Sportcentrumlaan een eco-vakantiepark te vestigen. Dat gebied grenst aan natuurgebied de Schwienswei. Het demissionaire College wil op 7 juli aanstaande in een raadsronde opiniërend in gesprek gaan over de mogelijke randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Het nu demissionaire College heeft eerder al een voorkeur uitgesproken voor een economische invulling op de voormalige sport- en zwemlocatie gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard.

GroenLinks besloot in november 2021 uit de coalitie met gob en CDA te stappen. Aanleiding daarvoor was het raadsbesluit om te wachten met de realisatie van een windpark in Holtum. De raad stemde voor een door PVV en coalitiepartij gob ingediende motie met die strekking. Dat gebeurde na uitspraken van het Europese Hof (Nevele-arrest) en de Raad van State (Delfzijluitspraak). Als gevolg daarvan moet de Rijksoverheid nieuwe landelijke regels voor windparken opstellen. De breuk maakt dat het onderling vertrouwen tussen de voormalige coalitiepartners een deuk heeft opgelopen.

“Na een aantal gesprekken waarin voornamelijk gesproken werd over het herstellen van het vertrouwen, is vanuit GroenLinks-PvdA openlijk teruggekeken en gezocht naar overeenkomsten. Terwijl deze gesprekken liepen, werd door het demissionaire college van gob en CDA een stuk naar de raad gestuurd over een politiek gevoelig onderwerp: de Schwienswei en het vakantiepark op het daar aan grenzende gebied (ESCS-locatie, waar vroeger het CIOS was gelegen). Dat maakt dat er een proces met twee sporen ontstond. Gesprekken over samenwerking in een coalitie en hoe we daarin met elkaar omgaan. En anderzijds zonder vooroverleg over een voor ons politiek gevoelig dossier een stuk naar de raad sturen. Dat zorgt voor een scheve situatie en is geen grond om aan een coalitie te kunnen deelnemen. Het geeft ons het gevoel niet als gelijkwaardige partner van gob en CDA te worden gezien. En door nu in demissionaire staat een kaderstuk naar de raad te sturen wordt ook het lopende participatieproces met bewoners, om een derde variant serieus uit te werken, gefrustreerd,” zo laten GroenLinks en PvdA, die besloten hebben om deze raadsperiode gezamenlijk op te trekken, in een gezamenlijke verklaring weten.

De geschetste gang van zaken maakt dat de fractie van GroenLinks-PvdA onvoldoende vertrouwen voelt om aan een coalitie met gob en CDA deel te nemen.

Na het stranden van de besprekingen met de Stadspartij Sittard-Geleen-Born is nu dus ook een coalitie van gob, CDA en GroenLinks-PvdA van de baan. De enige partij met meer dan één zetel die nu nog resteert als mogelijke coalitiepartner is de PVV.

Reacties

Cookieinstellingen