Besluitenlijst Week 26 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 26 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 26 2018

Kosten huldiging Fortuna Sittard
Het college besluit akkoord te gaan met het verantwoorden van de kosten van de huldiging van Fortuna Sittard ten laste van de ‘Stelpost onvoorzien’.
Informatie: Sylvia Gimbrère
Telefoon: 046-4778515
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni a s.
Het college besluit de mede indiening van de motie over het Interbestuurlijk Programma door Sittard-Geleen te bekrachtigen.
Informatie: Denis Crompvoets
Telefoon: 046-4778600
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Voorgenomen besluit tot ontvlechting en overheveling van het taakveld PSA en de desbetreffende medewerkers, onderdeel van cluster Concern, team HRM, naar de afdeling PSA van de Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)
Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat:
  1. tot overheveling wordt overgegaan van het taakveld PSA uit de gemeentelijke organisatie naar de afdeling PSA van de Gemeenschappelijke Regeling SharedService Center Zuid-Limburg.
  2. ontvlechting plaatsvindt van de desbetreffende taken en processen uit de organisatie;
  3. de medewerkers van de unit PSA van het team HRM mee overgaan en in dienst treden van het Shared Service Center Zuid-Limburg.
 2. Dit voorgenomen besluit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad en tot definitieve besluitvorming over te gaan nadat de Ondernemingsraad op de adviesaanvraag heeft gereageerd.

Informatie: Jos Belt
Telefoon: 046-4777093
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Invulling algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling BsGW
Het college besluit in te stemmen met en de raad voor te stellen:

 1. Wethouder Meekels aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling BsGW.
 2. Als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur wethouder Joosten aan te wijzen.

Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen
Het college besluit de gewijzigde artikelen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen vast te stellen. Dit zijn de artikelen 1:2 lid
Informatie: Bert Ehlen 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1.
Telefoon: 046-4777721
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Raadscyclus 4/5 juli 2018 nalevering bijlagen voor de P&C stukken:
– Jaarstukken 2017
– 1ste programmarapportage 2017 (kwartaalrapportage)

Het college besluit:
N.a.v. Jaarstukken 2017

 1. In te stemmen met het doorleiden van het overzicht naar de raad met daarin de antwoorden op de door de raadsfracties ingediende technische vragen.
 2. In te stemmen met de wijziging:
  1. in het raadsvoorstel Jaarstukken 2017 op pagina 15.
  2. in het boekwerk Jaarstukken pagina 269.
 3. In te stemmen met het doorleiden van het goedkeuringsverzoek aan de provincie zodra de Raad de Jaarstukken 2017 heeft vastgesteld.
 4. In te stemmen met het doorleiden van de gewijzigde accountantsverklaring.

N.a.v. 1ste programmarapportage 2018

 1. In te stemmen met de wijziging in het boekwerk 1e programma kwartaalrapportage 2018 op pagina 11.

Informatie: Marianne Dackus
Telefoon: 046-4777833
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex art. 37 RVO Inzake het stallen van fietsen bij Ligneplein
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046-4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Benoeming leden algemeen bestuur GR KBL en onderlinge machtiging
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de benoeming van een 2e en 3e lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg, in de personen van wethouder van Ballegooij en wethouder Geilen.
 2. In te stemmen met de onderlinge machtiging/volmacht. Met deze machtiging/volmacht vertegenwoordigt het aanwezige bestuurslid de gemeente Sittard-Geleen, voert het woord en besluit namens alle AB-leden van Sittard-Geleen over de agendapunten die tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR KBL aan de orde komen.

Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046-4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Collegebrief zienswijze startprognose 2018 / ontwerpbegroting 2019 GR KBL t.a.v. DB GR KBL
Het college besluit akkoord te gaan met de brief inzake de zienswijze van de raad m.b.t. de startprognose 2018 en de ontwerpbegroting 2019 e.v. van GR KBL en deze te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van GR Kredietbank Limburg.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046-4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties

article
136904
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180709/besluitenlijst-week-26-2018/
2018-07-09T10:05:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws