Besluitenlijst Week 13 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 13 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 13 – 2019

Portefeuilleverdeling
Het college besluit de gewijzigde portefeuilleverdeling vast te stellen.
Informatie: Janine Gilleszen
Telefoon: 046 4777708
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vervanging van papieren personeelsdossiers door digitale reproducties
Het college besluit:

  1. Een voornemensbesluit te nemen over het instemmen met het vervangen van de papieren personeelsdossiers door digitale reproducties conform het ‘Handboek Vervanging Archiefbescheiden, Retrospectieve en Routinematige Vervanging van Personeelsdossiers’.
  2. Een voornemensbesluit te nemen over het instemmen met het vernietigen van de originele papieren archiefbescheiden als onderdeel van het vervangingsproces.
  3. Het voorstel ter instemming voor te leggen aan de OR op basis van Artikel 27 lid 1 onder k van de Wet op de Ondernemingsraden.

Informatie: Corine Buytendijk
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief inzake de verplaatsing van een bedrijf gelegen aan de Kapellerweg Sittard
Het college besluit in te stemmen met de antwoordbrief inzake de verplaatsing van een bedrijf gelegen aan de Kapellerweg Sittard.
Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidie Partners in Welzijn 2019
Het college besluit:

  1. Partners in Welzijn voor het jaar 2019 een subsidie van € 2.869.074 te verlenen voor de uitvoering van de reguliere activiteiten.
  2. Partners in Welzijn voor het jaar 2019 een subsidie van € 789.604 te verlenen voor schoolmaatschappelijk werk en pedagogisch werk.

Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 046 4777684
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Berry van Rijswijk

Preventie radicalisering 2019
Het college besluit een subsidie te verlenen aan PIW ad € 43.838,00 voor de uitvoering van het plan van aanpak preventie radicalisering 2019.
Informatie: Marion van der Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Zienswijze deelname Wonen Zuid aan Thuis in Limburg
Het college besluit:
Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het voornemen van corporatie Wonen Zuid om met haar volledige woningbezit deel te nemen aanhet provinciaal woningaanbod- en verdelingssysteem ‘Thuis in Limburgʼ (TiL) en hen per brief daarover te informeren.
Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Gewijzigd raadsvoorstel inzake wijziging Bouwverordening
Het college besluit in te stemmen met het gewijzigd raadsvoorstel inzake wijziging van de Bouwverordening 2012 en dit in de eerstvolgende vergadering ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
Informatie: Mariska Jansen
Telefoon: 046 4778512
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gang van zaken Participatiebedrijf
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeren fractie DNA
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046 4778554
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

'

Reacties

article
159621
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190413/besluitenlijst-week-13-2019/
2019-04-13T10:08:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws