Besluitenlijst Week 16 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 16 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 16 – 2019

Europees parlementsverkiezing
Het college besluit akkoord te gaan met de wijziging van de voorgestelde stembureaus voor de verkiezing van het Europees parlement ten opzichte van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.
Informatie: Lucien Loozen
Telefoon: 046 4777639
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Jaardocument 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum, en om geen nadere zienswijze in te dienen.

Informatie: Hans Hoogers/Peter van Kessel
Telefoon: 046 4778144/7451
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Ontwerp-begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2020 en de ontwerp-begrotingswijziging 2020 /1 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum, en om daarover geen nadere zienswijze in te dienen;
 2. In te stemmen met de onttrekking uit de Risicoreserve voor het jaar 2020 € 250.000, het jaar 2021 € 250.000 en het jaar 2022 € 146.975 conform de besluitvorming Programmabegroting 2019 met betrekking tot de achtervang doorontwikkeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Informatie: Hans Hoogers/Peter van Kessel
Telefoon: 046 4778144/7451
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2018 BsGW
Het college besluit kennis te nemen van de 4e kwartaal 2018 bestuursrapportage van de BsGW.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Wijziging cameraprotocol
Het college besluit in te stemmen met het aanpassen van het collegevoorstel cameraprotocol.
Informatie: Laura Goos
Telefoon: 046 4778832
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidie Stichting Artamuse 2018
Het college besluit in te stemmen met:

 1. de verlening van een subsidie in 2018 van € 1.158.180 aan Stichting Artamuse voor het muziek- en dansonderwijs;
 2. de afwijzing van de subsidieaanvraag cultuureducatie 2018 ad € 105.185;
 3. de beschikking Artamuse 2018.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder J.M.H. Bessems

Subsidie Stichting Artamuse 2019
Het college besluit in te stemmen met:

 1. de verlening van een subsidie in 2019 van € 1.180.245 aan Stichting Artamuse voor het muziek- en dansonderwijs;
 2. de afwijzing van de subsidieaanvraag cultuureducatie 2019 ad € 107.289;
 3. de beschikking Artamuse 2019.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder J.M.H. Bessems

Reactie op de zienswijze Artamuse en brief van de gemeenten Beek en Stein
Het college besluit in te stemmen met de brieven als reactie op de zienswijze Artamuse en de brief van de gemeenten Beek en Stein.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder J.M.H. Bessems

A2-verbreding: positionering viaduct Gebroek
Het college besluit:

 1. Definitief in te stemmen met de bouw van een fietsbrug op de locatie van het huidige viaduct Gebroek;
 2. In te stemmen met de brief aan Rijkswaterstaat.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RVO inzake “Ongewenste reclame op school leidt tot meer ambulante jeugdzorg”
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 046 4777684
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Evenementensubsidies 2019
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties