Besluitenlijst Week 26 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 26 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 26 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanpak lachgas
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046 4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Wijzigingen team facilitaire services
Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat: Het Postproces (+ bijpassende formatie) naar het team KCC en burgerzaken wordt overgeplaatst.
 2. Dit voorgenomen besluit aan de OR ter advisering voor te leggen.

Informatie: Malou van der Meulen
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Confucius Instituut
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het Confucius Instituut.
Informatie: Hanny Ras-Kluitenberg
Telefoon: 046 4778328
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwikkeling Kloosterkwartier Sittard
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de brieven van Ballast Nedam en Pantelis Group.
 2. In te stemmen met het reserveren van de resterende 20 parkeerplaatsen Ursulinenparking voor verkoop aan de investerende (eigenaar / belegger realisatie) marktpartij Sector 1 Kloosterkwartier (Oude markt 1) Sittard.
 3. In te stemmen met de brieven aan Laudy en Ballast Nedam.
 4. In te stemmen met het onder condities beschikken van € 250.000 ISV aan Pantelis Group conform antwoordbrief aan Pantelis Group.

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046 4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems

Samenwerkingsovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst ‘Inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement’ 2019-2023 Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek
Het college besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst ‘inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek’ 1 juli 2019 – 1 juli 2023 vast te stellen.
 2. De dienstverleningsovereenkomst ‘inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek’ 1 juli 2019 – 1 juli 2023 vast te stellen.
 3. Het mandaatbesluit dat hoort bij de samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst ‘inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek’ 1 juli 2019 -1 juli 2023 vast te stellen.

Informatie: Vivienne Lodder
Telefoon: 046 4778402
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake uitstoot lachgas Chemelot
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046 4777691
E-mail: kees.bla[email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Milieuschade door Chemelot
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046 4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

1e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 1e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR.
 2. De 1e kwartaalrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en tevens door te geleiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 29 augustus 2019.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Reacties

0