Besluitenlijst Week 28 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 28 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 28 – 2019

Besluitenlijst week 28 – 2019

Niet-Strategisch Vastgoed 2019
Het college besluit:

  1. De lijst Niet-Strategisch Vastgoed 2019 vast te stellen en opdracht te geven aan Unit Vastgoed voor het vervreemden van Niet-Strategisch Vastgoed, waarbij opbrengstmaximalisatie het uitgangspunt is.
  2. De Raad de lijst ter kennisname toe te zenden en te informeren via de raadsinformatiebrief.

Informatie: Leon Vaessen
Telefoon: 046 4778359
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Aanwijzing heffingsambtenaar en deurwaarder BsGW
Het college besluit in te stemmen met

  1. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar.
  2. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder.

Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voltooien woonwagenkamp
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Theo de Jongh
Telefoon: 046 4778653
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Besluit Wmo 2019-1 en Beleidsregels Wmo 2019-1
Het college besluit:

  1. Het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1 vast te stellen.
  2. De Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1 vast te stellen.

Informatie: Esther Engelen
Telefoon: 046 4778957
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-Limburg
Het college besluit in te stemmen met de startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-Limburg.
Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046 4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Uitvoeringsbesluit Oostelijke Schootsvelden fase 2
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het nemen van een uitvoeringsbesluit voor het project Oostelijke Schootsvelden fase 2, conform het projectvoorstel.
  2. De € 800.000 investeringsmiddelen aan te wenden, die de raad op 20 december 2018 aanvullend beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van het project Oostelijke Schootsvelden fase 2.

Informatie: Raymond Dumont
Telefoon: 046 4778403
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Reacties

0