Besluitenlijst Week 29 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 29 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 29 – 2019

Evaluatie cameratoezicht Sittard-Geleen
Het college besluit:

  1. Vaststellen van de tussentijdse evaluatie cameratoezicht 2019.
  2. De tussentijdse evaluatie voor te leggen aan de Raad.

Informatie: Martine de la Haye / Helga Gibbels
Telefoon: 046 4778459 / 4777897
E-mail: [email protected] | [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Aanwijzing heffingsambtenaar en deurwaarder BsGW
Het college besluit In te stemmen met:

  1. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar.
  2. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder.

Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Het college besluit vaststellen dat:

  1. voor burgemeester Cox en de (oud-) wethouders Bessems, Guyt, Joosten, Kamphuis, Meekels, Van Ballegooij en Van Rijswijk de in de Gemeentewet geregelde verrekenplicht voor inkomsten uit de zgn. niet ambtsgebonden nevenfuncties niet van toepassing is;
  2. voor de (oud-)wethouders Geilen, Lebens, Schmitz en Verblakt-Schmeits voor het jaar 2018 geen verrekening van inkomsten uit niet ambtsgebonden nevenfuncties hoeft plaats te vinden.

Informatie: Bert Ehlen
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidie 2019 Sportstichting Sittard-Geleen
Het college besluit de Sportstichting Sittard-Geleen voor het jaar 2019 een subsidie te verlenen ten bedrage van € 4.178.000.
Informatie: Dre Biesmans
Telefoon: 046 4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Reacties

0