Besluitenlijst Week 48 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 48 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 48 – 2019

Vragen ex artikel 43 RvO inzake verbod op gebruik lachgas als partydrug
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RvO inzake verkoop lachgas
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Concept beleidsplan politie eenheid Limburg 2020-2023
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen tot het geven van een zienswijze ten aanzien van het concept beleidsplan politie eenheid Limburg 2020-2023, inhoudende dat steun wordt uitgesproken voor de initiatieven die door de regioburgemeester worden genomen om de politiecapaciteit in Limburg te versterken.

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG
Het college besluit:

 1. Gelet op de in de ledenbrief gedeelde overwegingen en op de daarin gestelde voorbehouden, in te stemmen met:
  1.1 Het Klimaatakkoord.
  1.2. De inzet van de VNG voor het vervolgproces:
  a. Vertaling van de uitkomsten van het artikel 2-onderzoek Financiële-verhoudingswet naar de uitvoeringslasten in toereikende financiële randvoorwaarden voor gemeenten
  b. Voldoende borging van de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenleving op basis van onder meer het onderzoek naar de mate, spreiding en clustering van woonlastenneutraliteit bij verschillende woningtypen en warmteoplossingen
  c. Goede afspraken over collectieve warmte, waarbij we waar zinvol komen tot nieuwe warmtesystemen. Onder andere door het wegnemen van financiële belemmeringen waar gemeenten nu tegenaan lopen bij de aanleg van warmtenetten.
 2. Tijdens de BALV de ingediende moties met een voorstem te ondersteunen.
 3. Op de overige agendapunten in te stemmen met het voorstel van het VNG bestuur.

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Bestuursrapportage 2e kwartaal 2019 BsGW
Het college besluit in te stemmen met het doorleiden van de stukken inzake de 2e kwartaal 2019 bestuursrapportage BsGW ter informatie naar de Raad.
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

1e wijziging legestabel rijbewijzen
Het college besluit in te stemmen met de 1e wijziging van de legestabel 2020 inzake rijbewijzen.
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Aanwijzing intern vertrouwenspersonen
Het college besluit:

 1. Nicky Martherus en Nieke van IJsseldijk met ingang van 1 december 2019 aan te wijzen als intern vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 2. Vivienne Lodder op haar verzoek per dezelfde datum te ontheffen van de rol als intern vertrouwenspersoon, onder dankzegging voor de door haar aan de organisatie bewezen diensten.

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Pilot “Schuldenloket in de rechtbank”
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de raadsmemo inzake de pilot “schuldenloket in de rechtbank”.
 2. In te stemmen met verzending van de raadsmemo inzake de pilot “schuldenloket in de rechtbank”.

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties