Besluitenlijst Week 50 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 50 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 50 – 2019

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020
Het college besluit de in de tabel genoemde dagen aan te wijzen voor het houden van collectieve festiviteiten in inrichtingen waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, voor het kalenderjaar 2020.
Informatie: Nancy Martens
Telefoon: 046 4777746
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Gemeentelijke subsidie restauratie Toren Petruskerk Sittard
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlenen van gemeentelijke subsidie van € 112.500 uit het monumentenbudget ten behoeve van de restauratie van de toren van de Petruskerk in Sittard.
  2. Het kerkbestuur middels een beschikking hierover te informeren.

Informatie: Mariëlle Roks
Telefoon: 046 4778358
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake beëindiging gebruik Whatsapp door gemeente Sittard-Geleen
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Henk Vaessen
Telefoon: 046 4778601
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Brieven aan de gemeenteraad en aan het Centrum Management Sittard
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de brief aan de gemeenteraad.
  2. Akkoord te gaan met de brief aan het Centrum Management Sittard.
  3. Een kopie van de brief aan de gemeenteraad toe te zenden de griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046 4778554
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Bestuurlijk wederhoor Rekenkameronderzoek inkoop-en aanbestedingsbeleid
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde brief aan de Rekenkamercommissie.
Informatie: Ando Gouders
Telefoon: 046 4778238
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties