Besluitenlijst Week 51 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 51 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 51 – 2019

Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving
Het college besluit de ‘Veiligheidsvisie Chemelot en Omgeving’ vast te stellen en zal vanuit deze visie samen met het college van Gedeputeerde Staten van Limburg en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek en Stein actief bijdragen in:

 1. de ambities dat Chemelot niet alleen de meest duurzame en de meest competitieve industriesite van Europa wordt, maar tevens de meest veilige industriesite van Europa;
 2. de realisatie van de concrete acties die zijn opgenomen in de Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving van Provincie en de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein;
 3. de realisatie van de genoemde ambitie door gezamenlijk met genoemde partijen:
  a. in het tweede kwartaal van 2020 een groep experts de opdracht te geven om:
  1. de bovenwettelijke ambitie op het gebied van veiligheid concreet en meetbaar te maken;
  2. de interventies te benoemen die het mogelijk maken om deze ambitie te realiseren;
  3. inwoners en maatschappelijke partners actief te betrekken bij de uitvoering van de opdracht;
  b. in het vierde kwartaal van 2020 een convenant met de samenwerkende partijen hierover voor te leggen aan de gemeenteraad en PS, met als strekking om:
  1. de concrete, meetbare, bovenwettelijke ambitie op het gebied van veiligheid vast te leggen
  2. actief medewerking verlenen aan de interventies die nodig zijn om deze ambities te realiseren;
  c. de gemeenteraad van Sittard-Geleen te informeren over de Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving.

Informatie: Denis Crompvoets
Telefoon: 046 4778600
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Reactie college op onderzoek m.b.t. Shared Service Center Zuid Limburg
Het college besluit akkoord te gaan om de raad per brief te informeren over de reactie van het college op het onderzoek met betrekking tot het SSC-ZL.
Informatie: Gerrie de Bruijn
Telefoon: 046 4778039
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Asbest gemeentelijke volkstuinen
Het college besluit in te stemmen met de sanering van asbest in de gemeentelijke volkstuinen in 2020.
Informatie: Raymond Dumont
Telefoon: 046 4778560
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de nieuwe inrichting van de medezeggenschap conform het reglement LO.
 2. Het Personeelshandboek en handboek met instructies, inclusief de gewijzigde regelingen vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het instellen van een geschillencommissie:
  a. die regionaal opereert samen met de gemeente Maastricht;
  b. die wordt ingesteld voor de drie onderwerpen zoals genoemd in de Cao Gemeenten;
  c. waarvan de personele samenstelling gelijk is aan de huidige bezetting van de personele kamer van de bezwarencommissie;
  d. de leden van de commissie voor één jaar te benoemen.

Informatie: Barbara Mehlkop / Han Hermans
Telefoon: 046 4778786
E-mail: [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders 2019
Het college besluit tot vaststelling van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Sittard-Geleen 2019.
Informatie: Jos Belt
Telefoon: 046 4777093
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidieverlening 2020 aan MEE Zuid-Limburg
Het college besluit een subsidie te verlenen aan MEE Zuid-Limburg voor het bieden van cliëntondersteuning in 2020 ad € 938.310,-.
Informatie: Miranda Hoffmann
Telefoon: 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Berry van Rijswijk

Vragen ex artikel 43 RvO inzake gezondheidsrisico’s Biomassa Energiecentrale Sittard
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Roger Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord d.d. 27 oktober 2019
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord d.d. 31 oktober 2019
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord d.d. 11 november 2019
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Memo aan de gemeenteraad inzake Windpark Holtum Noord
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad, ter afdoening van een toezegging in de ronde van 4 november jongstleden inzake.
 2. Een kopie van de brief/memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sittard-Geleen 2020
Het college besluit:

 1. Intrekken ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sittard-Geleen 2017’.
 2. Vaststellen van de nieuwe ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sittard-Geleen 2020’.

Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046 4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Subsidie Stichting Artamuse 2020
Het college besluit In te stemmen met:

 1. Een subsidieverlening aan de Stichting Artamuse in 2020 van € 938.571.
 2. De beschikking Artamuse 2020.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vaststelling subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2018
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken van de Stichting De Domijnen 2018.
 2. De subsidie aan de Stichting De Domijnen 2018 vast te stellen op € 9.062.959.
 3. De Stichting De Domijnen te informeren via een vaststellingsbeschikking.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

3e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR.
 2. De 3e kwartaalrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en tevens door te geleiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 6 februari 2020.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2020
Het college besluit de Privaatrechtelijke parkeertarieven 2020′ vast te stellen.
Informatie: Marcel Poeckling
Telefoon: 046 4778554
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform het wijzigingsbesluit.
Informatie: Ronald Suykerbuyk
Telefoon: 046 4777765
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Evenementensubsidies 2020
Het college besluit in te stemmen met:

 1. Het verlenen van evenementensubsidies conform de “Nadere regels subsidiëring evenementen”.
 2. Het toepassen van hoofdstuk 7 van de “Nadere regels subsidiëring evenementen” van de gemeente Sittard-Geleen 2013 (hardheidsclausule) naar aanleiding van het toepasselijk zijn van hoofdstuk 2 van diezelfde nadere regels. Het betreft de hardheidsclausule voor aanvragen die meer dan drie jaar aaneengesloten toegekend zijn.

Informatie: Katarina Boels / Annelieke Bergink
Telefoon: 046 4778446
E-mail: [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2020
Het college besluit:

 1. Het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2020 vast te stellen.
 2. De aanvraag van Stichting Kindante om vergoeding van eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor basisschool Leyenbroek te honoreren tot een bedrag van € 49.000, en het schoolbestuur hierover per brief te informeren.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Telefoon: 046 4777765
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020
Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vast te stellen onder intrekking van de Subsidieregeling Peuteropvang.
 2. Bijlage A bij de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vast te stellen.
 3. Het aanvraagformulier Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vast te stellen.

Informatie: Marjon van der Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties