Besluitenlijst Week 03 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 03 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 03 – 2020

Memo aan de gemeenteraad inzake de Lokale Inclusie Agenda
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
  2. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Wim Römkens
Telefoon: 046 4777824
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake tegenprestatie bijstand
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Telefoon: 046 4777877
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vragen ex artikel 43 RVO inzake subsidie Mama’s Pride
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Annelieke Bergink
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties