Besluitenlijst Week 06 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 06 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 06 – 2020

Besluitenlijst – Week 6

Actuele stand van zaken privaatrechtelijke vorderingen
Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. de oninbaarheid van € 32.401,02 aan privaatrechtelijke vorderingen.
 2. de verwerking van deze oninbaarheid in de jaarrekening 2019.

Informatie: Loek Moling
Telefoon: 046 4778471
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Memo aan commissie Begroting en Verantwoording betreffende de rapportage juridische dossiers per eind december 2019
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de rapportage juridische dossiers per eind december 2019.
 2. Akkoord te gaan met de memo aan de raad.
 3. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de griffie.
 4. Op grond van de gemeentewet artikel 55 geheimhouding op te leggen.

Informatie: Servé Roberts
Telefoon: 046 4778060
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Auditjaarplan 2020
Het college besluit:

 1. het auditjaarplan 2020 vast te stellen;
 2. het auditjaarplan 2020 ter kennis te brengen van de commissie Begroting & Verantwoording.

Informatie: Sebastiaan
Telefoon: 046 4778410
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verklaring van geen bedenkingen 27 appartementen Rijksweg Noord 330-382 te Sittard
Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan “Overhoven 2016” ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 27 appartementen met bijbehorende voorzieningen aan de Rijksweg Noord 330-382 te Sittard.
 2. Te bepalen dat, in het geval geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning dan wel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt aangemerkt als de definitieve verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de af te geven definitieve omgevingsvergunning.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake Windpark Holtum-Noord
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de brief aan de gemeenteraad.
 2. Een kopie van de brief aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie.

Informatie: Edwin Gerrmann
Telefoon: 046 4778599
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Memo aan de gemeenteraad inzake revitalisering Geleen-Zuid
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept memo aan de gemeenteraad.
 2. Kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Vastleggen resultaten Rijks emplacementenproject
Het college besluit in te stemmen met de brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarmee het Ministerie geïnformeerd wordt dat het college niet akkoord gaat met de resultaten van het emplacementenproject.
Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046 4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Motie inzake internationale treinverbinding naar Aken
Het college besluit de raad per brief in kennis stellen van de wijze van afhandeling van de motie.
Informatie: Remco Boeren
Telefoon: 046 4778737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties