Regeling uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

Sinds 28 maart is het voor huurders van gemeentelijke gebouwen mogelijk om uitstel aan te vragen van de betaling van huur.

Tot nu toe hebben 8 huurders gebruik gemaakt van deze regeling. Alle huurders van gemeentelijke gebouwen hebben afgelopen week een brief gekregen waarin ze geattendeerd zijn op de regeling.

Met de regeling wil het gemeentebestuur bedrijven en maatschappelijke organisaties die liquiditeitsproblemen hebben vanwege de coronacrisis uitstel van betaling verlenen als ze vastgoed huren van de gemeente Sittard-Geleen.

Het gaat om een uitstel van betaling van drie maanden met ingang van 1 april jongstleden. De uitgestelde betaling dient dan uiterlijk 1 januari 2021 te zijn voldaan. Deze maatregel van het gemeentebestuur past binnen het streven om waar mogelijk inwoners, bedrijven en instanties tegemoet te komen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het college van B&W gaat er van uit dat hoofdhuurders eventuele onderhuurders of gebruikers van het gemeentelijk vastgoed ook tegemoet komen en met hen afspraken maken over de betaling van huur in de komende maanden.

Hoe werkt het?

Huurders/erfpachters van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of huurders/erfpachters van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) die in aanmerking willen komen voor huuruitstel dienen daarvoor een onderbouwd verzoek in te dienen via het hieronder te dowloaden formulier. Binnen drie maanden vanaf 1 april moet er overeenstemming zijn over een betalingsregeling voor de achtergestelde huur. Deze moet volledig voldaan zijn voor 1 januari 2021. De rente van de achtergestelde huur wordt kwijtgescholden.

Na ontvangst van het formulier (insturen kan via [email protected]) wordt de huur direct stopgezet waarna er een inhoudelijk beoordeling volgt. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per brief.

Reacties