Besluitenlijst Week 24 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 24 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 24

Het bestemmingsplan ‘3 parkwoningen Wehrerweg’
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘3 parkwoningen Wehrerweg’ vast te stellen.
Informatie: Hans Giesen
Telefoon: 046 4778738
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Uitnodiging gemeenteraad werkateliers Toekomstvisie 2030
Het college nodigt de raadsleden per brief uit om aanwezig te zijn tijdens de werkateliers inzake de Toekomstvisie.
Informatie: Leonne Delhaije
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Agendaplanning Omgevingswet
Het college van B&W heeft een planning voor de voorbereiding van de Omgevingswet vastgesteld, inclusief een agendaplanning voor het komende half jaar.
Informatie: Jo Nelissen
Telefoon: 046 4778620
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RvO inzake eikenprocessierups
Door de fractie SPA zijn op 25 mei 2020 vragen gesteld over de bestrijdingsmethode rondom de eikenprocessierups en de mogelijke gevolgen voor mens en natuur. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046 4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake toegankelijkheid van het middengebied Geleen – Munstergeleen
De D66-fractie heeft vragen gesteld over de toegankelijkheid van het middengebied Geleen – Munstergeleen voor inwoners die slecht ter been zijn. De antwoordbrief van het college geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn om de toegang tot sommige terreinen te beperken. Ook geeft de antwoordbrief inzicht in de beperkte rol die de gemeente daarin speelt.
Informatie: Roy Hennekens
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Definitief organisatieontwerp Participatiebedrijf
Het college heeft de nieuwe organisatiestructuur van het Participatiebedrijf als onderdeel van de gemeente vastgelegd. De medewerkers van BV Vixia zullen vanaf 1 juli 2020 worden overgenomen. Het betreft vooral ondersteunende (staf)medewerkers voor de afdeling Productie & diensten. Voorts is het functieprofiel van de nieuwe directeur Participatiebedrijf vastgesteld. Daarmee kan ook de werving van de nieuwe directeur starten.
De OR’s van Vixia en de gemeente Sittard-Geleen hebben positief geadviseerd over deze zaken.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Contractverlenging VGZ Zuid-Limburgpakket minima
Het college heeft ingestemd met de contractverlenging van het VGZ Zuid-Limburgpakket, in beginsel voor de duur van 1 jaar (2021). De verlenging voorziet in een gestandaardiseerde, uitgebreide polis met meeverzekerd eigen risico voor inwoners met een hoog zorggebruik. Daarnaast wordt een compactpolis toegevoegd aan het pakket, voor inwoners met een laag zorggebruik.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Brief aan Koninklijke Horeca Nederland
Het college heeft de vragen van Koninklijke Horeca Nederland inzake de gevolgen van de corona-crisis voor de horeca beantwoord. Een groot deel van de gevraagde maatregelen is in Sittard-Geleen al ingevoerd.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Reacties