Besluitenlijst Week 25 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 25 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 25

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanpak lachgas
Door 50PLUS zijn vragen gesteld over de ‘aanpak lachgas’. Deze vragen zijn op 26 juni 2019 al eerder beantwoord, maar naar aanleiding van de nieuwe APV-bepaling omtrent het verbod op lachgas zijn de antwoorden geactualiseerd. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Michelle Rasch
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Algemene ledenvergadering VNG
Het college van B&W besluit om in te stemmen met de voorstellen van het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft voor de jaarvergadering voorstellen voorgelegd aan de leden die onder andere gaan over de invulling van enkele vacatures voor het VNG Bestuur en commissies, de financiële stukken en inhoudelijke voorstellen (resoluties). Die resoluties gaan over de regionale samenwerking in het zorglandschap en over CAO afspraken voor mensen die beschut werk vervullen.
Informatie: Denis Crompvoets
Telefoon: 046 4778600
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg
Het college van B&W stelt samen met de 15 andere Zuid-Limburgs gemeenten en de provincie Limburg de mobiliteitsvisie Zuid-Limburg vast. De uitwerking van de visie vindt daarna plaats in de vorm van een Mobiliteitsagenda ZuidLimburg. Gelijktijdig wordt er ook gewerkt aan nieuwe overlegstructuur voor Mobiliteit voor de provincie Limburg, de Zuid-Limburgse gemeenten en de regio’s Noord en Midden-Limburg.
Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Toepassing hardheidsclausule op leges evenementen en precariobelasting
Om evenementenorganisatoren en horecaondernemers niet extra te belasten heeft het college besloten om leges voor evenementen die geannuleerd zijn naar aanleiding van Corona niet in rekening te brengen. Daarnaast is naar aanleiding van Corona besloten om over de extra vierkante meters terras om hetzelfde aantal stoelen te kunnen plaatsen als normaal geen precariobelasting te heffen. Deze laatste maatregel geldt zolang de beperkingen voor de terrassen gelden.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ondersteuning ondernemers
Het College van B&W heeft vragen van de VVD fractie inzake ondersteuning van ondernemers beantwoord. De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Bovendien informeert de gemeente ondernemers regelmatig over steunmogelijkheden bij andere organisaties.
Informatie: Marga Plasier
Telefoon: 046 4778404
E-mail: [email protected]ittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake update ontwikkelingen Participatiebedrijf
Het college van B&W informeert de gemeenteraad met deze brief over een aantal onderwerpen die gaan over de ontwikkeling van het Participatiebedrijf.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Versterkingsgelden Gemeenten
Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen van de PVV-fractie beantwoord over middelen die de gemeente krijgt om radicalisering te voorkomen. De antwoordbrief is naar de raadsgriffie verzonden.
Informatie: Marjon van der Leeuw
Telefoon: 046 4778820
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler, Kim Schmitz en Ton Raven

Raadsvoorstel saneren openstaande vorderingen HGN BV
Het college van B&W heeft het raadsvoorstel ‘Omzetten van openstaande vorderingen op HGN BV in aandelen’ vastgesteld en ter behandeling doorgeleid naar de gemeenteraad. De gemeenteraad van Sittard-Geleen wordt in de raadsvergadering van juli gevraagd om de openstaande vorderingen op HGN BV om te zetten in aandelen in HGN BV. De gemeente en de private partij ENNatuurlijk gaan hiermee een nieuwe fase in met het warmtenet, waarbij ENNatuurlijk een grotere rol gaat spelen. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente (via MijnStreekwarmte BV) en ENNatuurlijk. De private partij ENNatuurlijk krijgt een groter aandelenpercentage dan de gemeente.
Informatie: Martijn Nijwening
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler, Kim Schmitz en Ton Raven

Reacties