Besluitenlijst Week 26 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 26 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 26

Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke Schootsvelden
Voor de noordelijke schootsvelden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp van dat bestemmingsplan wordt hiervoor ter visie gelegd. Het plangebied is globaal begrensd door de Haspelsestraat, Odasingel, Paardestraat en de Dominicanenwal. Het bestemmingsplan heeft onder meer betrekking op het evenemententerrein. Ten behoeve van het evenemententerrein is in 2017 een tijdelijke vergunning verleend voor het houden van evenementen voor de duur van 5 jaar. De tijdelijke vergunning is verleend vooruitlopend op de wijziging van het bestemmingsplan dat nu in procedure gaat. De regels met betrekking tot geluid en aantal evenementendagen in het nieuwe bestemmingsplan zijn overeenkomstig de regels die aan de tijdelijke vergunning zijn verbonden. Op grond van het nieuwe bestemmingsplan, anders dan het nu geldende bestemmingsplan, kan het appartementencomplex langs de Haspelsestraat niet meer worden gebouwd. Ten slotte is het bestemmingsplan op ondergeschikte onderdelen geactualiseerd.
Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Memo ingekomen zienswijzen ten aanzien van nieuwe Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2020
De gemeenteraad wordt met de memo in kennis gesteld van de tot nu toe ingediende zienswijzen.
Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046 4777760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake opvang 500 weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
De fractie van GroenLinks heeft op 28 mei 2020 vragen gesteld over alleenstaande minderjarige vluchtelingen die in de Grieksevluchtelingenkampen verblijven. Zij verzoeken het college om haar standpunt hierover kenbaar temaken. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046 4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Samenwerkingsovereenkomst Talentontwikkeling en Topsport
Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Talent ontwikkeling en Topsport. Deze samenwerking tussen de Provincie en de gemeente Is er op gericht om topsporters en talenten en de nationale en regionale trainingscentra in de gemeente te ondersteunen.
Informatie: Regine Adriaanse
Telefoon: 046 4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vervolgmaatregelen inzake aanslagoplegging en betalingsuitstel lokale heffingen in relatie tot Corona
Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is er uitstel van betaling verleend aan ondernemers van de gemeentelijke belastingen tot 30 juni 2020. Het college heeft besloten om de aanslagoplegging en invordering van gemeentelijke belastingen weer op te starten, nu de beperkende maatregelen van rijkswege steeds soepeler worden. Daarnaast heeft het college besloten geen precariobelasting te heffen voor de maanden april en mei 2020.
Informatie: Joline.Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Reacties