Besluitenlijst Week 32 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 32 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 32

Vragen ex art. 43 RvO inzake betaald parkeren tijdens raadsvergaderingen
Fractie D66 heeft op 10 juli 2020 vragen gesteld over betaald parkeren tijdens raadsvergaderingen. De fractie vraagt zich, naar aanleiding van een mededeling voorafgaand aan de raadsvergadering van woensdag 8 juli jl., of het college van B&W van mening is dat betaald parkeren niet geldt tijdens raadsvergaderingen. Deze art. 43 vragen zijn door het College beantwoord. Het college heeft in een uitzonderlijke situatie besloten om betaald parkeren niet te handhaven tijdens de eerdergenoemde raadsvergadering. Het betrof een beslissing van incidentele aard. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Emile Scheijen
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Raadsinformatiebrief inzake de weigering Verklaring van geen bedenkingen 27 appartementen Rijksweg Noord 330 – 382 te Sittard
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de juridische afhandeling inzake de weigering tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen (27 appartementen Heijersteeg). Tevens wordt de raad in kennis gesteld van het ingediende verzoek om tegemoetkoming in planschade.
Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Renovatie sportcomplex Jagers te Paard Limbricht
De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt met een eenmalige subsidie van maximaal € 150.000 de Paardensportvereniging Jagers te Paard om hun sportaccommodatie in Limbricht te verbeteren voor de dagelijkse sportactiviteiten van de vereniging en ook voor het jaarlijks spring-evenement in de periode rondom Hemelvaart. Ook de vereniging zelf zal investeren door de werkzaamheden zelf op te pakken en langjarig te onderhouden.
Informatie: Dre Biesmans
Telefoon: 046 4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verkoop Oude Raadhuis Geleen
Het college van B&W heeft besloten de openbare procedure te starten om te komen tot verkoop en herontwikkeling van het oude raadhuis te Geleen. De begane grond van het oude raadhuis zal een horecafunctie inclusief terras krijgen.
Informatie: Leon Vaessen
Telefoon: 046 4778359
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Invoering omgevingswet
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen steunt een motie van de gemeente Noordoostpolder, gericht aan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om bij de onderhandelingen met het Rijk over de implementatie van de Omgevingswet, te pleiten voor een budget neutrale overgang op de middellange termijn.
Informatie: Hannie Daemen
Telefoon: 046 4777824
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Reacties