Besluitenlijst Week 40 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 40 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 40

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verlenging terrassen
Het college heeft de vragen van de heer Van Montfoort, fractievoorzitter VVD, over de verlenging van de verruiming van de terrassen na 1 september beantwoord. In de tijdelijke maatregel verruiming terrassen is de mogelijkheid voor verlenging al opgenomen.
Informatie: Marion Mulkens
Telefoon: 046 4778406
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022
Het college heeft besloten om het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022 aan de gemeenteraad aan te bieden. In dit actieprogramma staan maatregelen om het toerisme in SittardGeleen te versterken.
Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 046 4778536
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Pieter Meekels

Aanpassing “Uitvoeringsnotitie Tijdelijke woning”
Besloten is om de maximale termijn van 10 jaar voor het compensatievrij realiseren van tijdelijke woningen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) te verhogen naar maximaal 15 jaar.
Informatie: Stephanie Knoors
Telefoon: 046 4153101
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake forse afname ontmoetingsplekken in Einighausen
Het college heeft de vragen van de heer Schlössels beantwoord inzake de aanscherpte kaders voor duurzame accommodaties voor het cluster Einighausen – Guttecoven – Limbricht en meer in het bijzonder voor de kern Einighausen.
Informatie: Annemie Loozen
Telefoon: 046 4777660
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I
Het college heeft de Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I vastgesteld. In de bijlage bij deze regeling is een aantal professionele instellingen toegevoegd die vanaf 2021 mogelijk subsidie kunnen ontvangen.
Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046 4777760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Toekomst gemeenschapshuis in zuidelijk Geleen in het kader van corona
Met het oog op het belang van een operationeel gemeenschapshuis in zuidelijk Geleen wordt de exploitant gedeeltelijke kwijtschelding van huur verleend. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de huidige financiële positie van de exploitant, vooruitlopend op een integrale afweging in het kader van de maatwerkaanpak ‘door- en opstart tijdens en na corona’.
Informatie: Annemie Loozen
Telefoon: 046 4777660
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Pieter Meekels

Vragen ex artikel 44 RVO inzake gelijktijdig afsluiten van de N294 en de Napoleonsbaan Noord te Geleen
Het college heeft de vragen van raadslid Renet beantwoord inzake het gelijktijdig afsluiten van de N294 en de Napoleonsbaan Noord in Geleen. In afstemming met de verschillende aannemers zijn de wegomleidingen aangepast. Ook zijn afspraken gemaakt dat bij een eventuele calamiteit op Chemelot alle wegen gebruikt kunnen worden door alle weggebruikers. De afzettingen hebben dus geen
gevolgen voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de veiligheid. Met de inwoners is gecommuniceerd via de website, Facebook, de e-nieuwsbrief, tekstkarren en omleidingsborden ter plekke.
Informatie: Albert Goossens
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad over “Vroegsignalering per 1 januari 2021 wettelijke taak van gemeente”
Het college heeft ingestemd met de inhoud van de concept memo aan de gemeenteraad met onderwerp “Vroegsignalering per 1 januari 2021 wettelijke taak van gemeente” en zendt de memo toe aan de gemeenteraad.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046 4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties