Besluitenlijst Week 39 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 39 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 39

Brief aan de gemeenteraad inzake Doorontwikkeling Veiligheidshuizen Zuid Limburg
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen Zuid Limburg.
Informatie: Linda Corvers
Telefoon: 06-11256510
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouders: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Ondernemersondersteuning, waarom moeilijk doen als het beter kan
De fractie gob heeft op 8 juli 2021 vragen gesteld over de ondersteuning van lokale ondernemers. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de
fractie verzonden.
Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 06-38690814
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Stand van zaken Frans Klooster en relatie met China
De fractie PVV heeft vragen gesteld over stand van zaken Frans Klooster en de relatie met China. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de
fractie verzonden.
Informatie: Desiree Koopmans
Telefoon: 06 – 42101525
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 44 RVO inzake de ontwikkeling van het ESCS terrein
De fractie PVV heeft vragen gesteld over de ontwikkeling van het ESCS terrein. Deze artikel 44 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Ivo Nijsten
Telefoon: 06-38919760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake een flexibele woningmarkt… JA graag
De fractie gob heeft vragen gesteld inzake de wens voor een flexibele woningmarkt, waarbij wordt gevraagd naar de visie en mogelijkheden van gemeentelijke maatregelen en beleid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&Wbeantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Stephanie Knoors
Telefoon: 0615310182
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RvO inzake hondenpoep
De fractie CDA heeft vragen gesteld over de overlast van hondenpoep in de gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Jean-Paul de la Roy
Telefoon: 14-046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Goedkeuren jaarrekening G40
Het college van B&W stemt in met het de financiële verantwoording over 2020 en de jaarrekening 2020 van het stedennetwerk G40. Het netwerk stelt voor om het positieve exploitatieresultaat van €162.208 terug te geven aan alle G40-steden die in 2020 contributie hebben betaald. Zij willen dit verrekenen met de contributie voor de G40-steden in 2021. Ook hiermee stemt het college in. Hetzelfde geldt voor het voorstel om de reservepositie van het G40-netwerk op 1 januari 2021 te handhaven op € 125.000.
Informatie: Remco Rijck
Telefoon: 06-14823887
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake OZB Chemelot
De fractie SPA heeft vragen gesteld over het heffen van onroerend zaak belasting op het Chemelot terrein. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046-4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler3

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport met de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 en legt dit ter informatie voor aan de raad. Het doel van het onderzoek is om ervaringen van jeugdigen en ouders op te halen over de toegang tot de jeugdhulp, de uitvoering van de zorg door de zorgaanbieder en het effect van de hulp. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van jeugdhulp. De uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 worden gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen.
Informatie: Lizbeth Steinbach
Telefoon: 046-477 7079
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Reacties