Besluitenlijst Week 44 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 44 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 44

Benoeming hoofd- en centraal stembureau
Het college heeft de samenstelling van het hoofd- en centraal stembureau Sittard-Geleen vastgesteld voor de periode 2022-2025.
Informatie: Lucien Loozen
Telefoon: 046-777639
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake aanbieding van haar rapport ‘Veiligheid in samenwerking’
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de aanbieding van het rapport ‘Veiligheid in samenwerking’ van de Technische Veiligheidscommissie. De aanbevelingen en hoe deze worden opgevolgd is in de brief omschreven.
Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046- 4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard
Het college van B&W legt het ontwerp van het bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard voor het indienen van een zienswijze ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het weghalen van de supermarktfunctie van de Jumbo aan de Bremstaat in Sanderbout vanwege de verplaatsing van de Jumbo naar bedrijvenstad Fortuna. Het bestemmingsplan is vanaf medio november te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Informatie: Marjolene van Cleef
Telefoon: 046- 4778919
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Natuur- en landschapsvisie voor de voormalige zwem- en sportlocatie (voormalige CIOS)
Het college van B&W heeft besloten de natuur- en landschapsvisie voor de voormalige zwem- en sportlocatie gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard vast te stellen. De visie wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De vastgestelde visie wordt gepubliceerd op www.metsittardgeleen.nl.
Informatie: Ivo Nijsten
Telefoon: 06-38919760
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot
Het college van B&W gaat akkoord met de Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Informatie: Cas Denissen
Telefoon: 14046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vaststellen bestemmingsplan “Huis aan de Markt”
Het college van B&W legt het bestemmingsplan “Huis aan de Markt” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp vanaf 2 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ingaan van de beroepstermijn zal te zijner tijd worden bekendgemaakt.
Informatie: Erik Eussen
Telefoon: 06-47112847
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verordening winkeltijden Sittard-Geleen 2022
Het college van B&W heeft besloten om de Verordening winkeltijden Sittard-Geleen 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden. In deze verordening staat wanneer winkels in de gemeente SittardGeleen open mogen zijn.
Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 06-38690814
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gebouw “Land van Gulick” Sittard
Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen van de fractie van D66 beantwoord over het oude mavo-gebouw “Land van Gulick”. In de antwoorden geeft het college aan geen verplichting te hebben om voor nieuwe huisvesting van de huidige huurder(s) te zorgen.
Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046-4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeren Geleen
De fracties PvdA, gob en CDA hebben vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot het parkeren van vrachtwagens aan de Kampstraat in Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrieven wordt aan de fracties PvdA, gob en CDA verzonden.
Informatie: Raymond Ubachs
Telefoon: 065424059
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Continueren starterslening tot en met 2023
Het college van B&W heeft besloten de starterslening gemeente Sittard-Geleen 2022 – 2023 vast te stellen. De starterslening biedt starters op de woningmarkt een steuntje in de rug om een eerste koopwoning in onze gemeente mogelijk te maken. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. De startersregeling 2022-2023 volgt de huidige starterslening 2020-2021 op. Om de uitvoering van de starterslening mogelijk te maken, stemt het college in met het verhogen van een lening bij stichting SVn met maximaal €800.000.
Informatie: Sil Bracke
Telefoon: 06-21502486
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Transitieplan De Domijnen
Het college van B&W heeft kennisgenomen van het plan dat De Domijnen heeft geschreven en besluit dit te bespreken in de raadsronde. In het plan schrijft De Domijnen hoe zij omgaat met de aanbevelingen uit de evaluatie van eerder dit jaar.
Informatie: Lieke Bergink
Telefoon: 06-55874474
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Vaststellen bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’
Het college van B&W legt het bestemmingsplan “Veegplan 2021” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op diverse locaties in de gemeente. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp vanaf 2 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ingaan van de beroepstermijn zal te zijner tijd worden bekend gemaakt. We maken bekend wanneer de beroepstermijn ingaat.
Informatie: Erik Eussen
Telefoon: 06-15880841
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022
Het college van B&W heeft ingestemd met de voorgestelde Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022 en legt deze ter behandeling voor aan de gemeenteraad. De verordening gaat over alle zaken die bij de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen een rol spelen. Onder andere het melden van de werkzaamheden, de beslistermijnen, extra voorwaarden, verleggingen. Onder voorbehoud van vaststelling van de Avoi door de gemeenteraad, heeft het college het Handboek kabels en leidingen, de Schaderegeling kabel- en leidingwerkzaamheden en de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen vastgesteld.
Informatie: Maarten Smits
Telefoon: 06-50867598
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Landschapsplan Burgemeester Damenpark
Het college van B&W heeft besloten om het structuurontwerp van het landschapsplan voor het Burgemeester Damenpark in Geleen voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad wordt daarbij gevraagd om in te stemmen met de uitwerking van de ambities zoals weergegeven in het landschapsplan. Uitgangspunt is dat het park weer één geheel wordt met het sportcomplex en er een rondgang wordt gemaakt door het complete park. De inrichting van het park stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten en meer te bewegen. Kenmerkende elementen en de rijke, 90-jarige sport- en muziekhistorie van het park worden behouden en versterkt. Het groene karakter, de natuurbeleving en biodiversiteit van het park worden vergroot. Aanvullende klimaatmaatregelen zorgen ervoor dat het park een groene buffer wordt tegen hittestress en wateroverlast in Geleen.
Informatie: Regine Adriaanse
Telefoon: 06-39272766
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90
Het college van B&W heeft besloten om het leegstaande gebouw aan de Odasingel 90 te transformeren tot een gemeenschapsaccommodatie voor Sittard Centrum. Voor de noodzakelijke gebouwaanpassingen stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar. De gemeenschapsaccommodatie wordt opgenomen in het gemeentelijk accommodatiebeleid. Per 2023 zal Odasingel 90 opgenomen worden in de Subsidieregeling Accommodatiebeleid 2019.
Informatie: Cliff Opgenoord
Telefoon: 046-4778543
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake aanplakzuilen
De fractie SPA heeft vragen gesteld over het oneigenlijk gebruik van de aanplakzuilen en verzocht hierop te handhaven. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046-4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beantwoording ex artikel 43 vragen en technische vragen inkoop Wmo en toelichting inkoop naar de raad
De fracties PVV en Klein hebben ex artikel 43 vragen en de fractie D66 technische vragen gesteld over de gehanteerde inschrijvingsprocedure van de Wmo-inkoop voor ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrieven worden aan de fracties verzonden. Met het memo wordt de raad nader toegelicht over de inkoop Wmo.
Informatie: Petra Crombag
Telefoon: 06-28526728
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Uitvoering CAO Aan de slag door Vidar
Vidar heeft de verplichting om als leerwerkbedrijf de CAO Aan de slag uit te voeren voor een specifieke doelgroep binnen (met name) de Participatiewet. Om uitvoering te geven aan de nieuwe CAO wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een nieuwe rechtspersoon op te richten: Vidar Aan de slag BV.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046-4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Online EvenementAssistent
De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over Online EvenementAssistent. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Nancy Martens
Telefoon: 06-50645487
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Beleidsplan armoede en schulden 2022-2026
Het college van B&W heeft ingestemd met het beleidsplan armoede en schulden 2022-2026 en het bijbehorende financiële kader voor versterking en vernieuwing. Met dit beleidsplan wordt ingezet op het voorkomen van armoede en schulden, het bieden van een beter toekomstperspectief, het kunnen meedoen zonder belemmeringen en het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partners. Het college legt het plan met positief advies ter besluitvorming voor aan de raad.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 06-15076162
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Transitievisie warmte voor de gemeente Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de Transitievisie warmte (TVW) voor de gemeente Sittard-Geleen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De TVW is een strategisch verkenningsdocument en omvat ambities en oplossingsrichtingen over hoe de gemeente kan bijdragen aan het landelijke doel om in 2030 20% van de woningen aardgasvrij te hebben. En om in 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben. Hiermee wordt fors bijgedragen aan de gewenste reductie van broeikasgassen (waaronder CO2). In de TVW zitten ook de resultaten van de online bevraging augustus-september 2021 van de inwoners van Sittard-Geleen over de warmte-transitie. De TVW wordt in 2022 uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Na vaststellen van de TVW door de gemeenteraad komt de TVW op de site van de gemeente Sittard-Geleen en wordt het gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 06-54643992
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Noodopvang asielzoekers
Het college van B&W heeft ingestemd met de realisatie en uitvoering van noodopvang aan maximaal veertig asielzoekers. Noodopvang vindt plaats in ‘De Baenje’ en wordt in week 49 beëindigd.
Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046-4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz en burgemeester Hans Verheijen

Reacties

Cookieinstellingen