Besluitenlijst Week 24 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 24 van 2022 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 24 – 2022

B&W 31 mei 2022
Beleid gemeentelijk cameratoezicht 2022-2026
Het college van B&W en de Lokale Driehoek Sittard-Geleen hebben het beleid gemeentelijk cameratoezicht 2022-2026 vastgesteld. Het vastgestelde beleid wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
Informatie: Michelle Rasch
Telefoon: 06-34326973
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Herbenoeming vier leden van de commissie voor bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft besloten de volgende personen te herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar:

mevrouw mr. drs. M. Otte tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers voor Sociale Zaken,
mevrouw mr. C.C. Picciau-Hendriks tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers voor Sociale Zaken,
de heer mr. F.J.L.M. Claus tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer,
de heer mr. C.H.R. de Bruin tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer.
Tevens besluit het college de heer mr. C.H.R. de Bruin te benoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers voor Sociale Zaken, tot 1 oktober 2026.
Informatie: Joyce Henselmans
Telefoon: 046-4778037
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan raad inzake afkondiging transportschaarste door TenneT op het elektriciteitsnet in Limburg en Brabant
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over aankondiging TenneT over transportschaarste op het elektriciteitsnet in Limburg en Brabant. Met de brief wordt beoogd de Raad nader te informeren over de transportschaarste op het elektriciteitsnet in Limburg en Brabant.
Informatie: Davy Pietersa
Telefoon: 0634174044
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur
Het college van B&W heeft de heer J.A.M. (John) Heesen, directeur binnen de gemeente Sittard-Geleen en sinds 1 januari 2022 gemeentesecretaris/algemeen directeur ad interim, definitief benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Informatie: Jos Belt
Telefoon: 0646438484
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Structurele verbreding van de Rijksweg A2 als robuuste snelwegverbinding tussen knooppunt Het Vonderen – Kerensheide
Het college van B&W is akkoord met het budget voor de begeleiding van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A2 beschikbaar te stellen via de tweede programmarapportage en de dekking hiervan te verwerken in de tweede programmarapportage.
Informatie: Kevin Hendrix
Telefoon: 06-24090186
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Convenant ‘samen-werkend in partnerschap’ met Watersley Sports & Talentpark
De gemeente en Watersley Sports & Talentpark willen samen een convenant ondertekenen om de samenwerking te onderstrepen. Op het Watersley Sports and Talentspark wordt geïnvesteerd in een woon- en sportcampus voor (internationale) sporttalenten, onder meer door het hergebruik van de oude zorgwoningen en gebouwen. De gemeente ziet de ontwikkelingen op Watersley als belangrijk voor de algemene sportstimulering en de kwaliteit die aan het gebied en de omgeving wordt gegeven. Voor Watersley zijn de goede, unieke en toegankelijke sportfaciliteiten in de gemeente van belang voor de aantrekkelijkheid van de wooncampus om jong talent en topsporters aan te trekken en te binden. In het convenant wordt nadrukkelijk aangegeven dat bij deze samenwerking en bij de ontwikkeling van Watersley het behoud van natuur- en landschapswaarden, het behoud van erfgoed en het belang van participatie van belanghebbenden belangrijk is.
Informatie: Regine Adriaanse
Telefoon: 06-39272766
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Dashboard Raad
De kwartaalrapportage Sociaal Domein en het jaarverslag voor de commissie bezwaarschriften zijn doorontwikkeld. Hierbij is aangesloten op de mogelijkheden die digitalisering biedt. Met behulp van een Business Intelligence instrument worden gegevens uit verschillende bronnen verzameld en gevisualiseerd in een overzichtelijk dashboard dat op elk device kan worden bekeken.
Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 06-58076023
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Andries Houtakkers en Judith Bühler

Reacties

Cookieinstellingen