Besluitenlijst Week 28 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 28 van 2022 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 28 – 2022

Brief aan gemeenteraad inzake ‘Beleidsregels artikel 2:79a Algemene Plaatselijke Verordening’
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad een brief toe te sturen over de beleidsregels voor het gebruik van het (nieuwe) artikel 2:79a Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen. Dit artikel geeft de burgemeester een sluitingsbevoegdheid voor publiek toegankelijke gebouwen, inrichtingen of ruimten. De burgemeester zal de (nieuwe) bevoegdheid niet toepassen, zolang hij geen beleidsregels heeft vastgesteld.
Informatie: Rick Alberts
Telefoon: 14-046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake participatie Oekraïense vluchtelingen
De fractie VVD heeft vragen gesteld over participatie van Oekraïense vluchtelingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046-4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Eindrapportage Stichting Dubbel Duurzaam PAWLN
Het college van B&W neemt kennis van de financiële eindrapportage van de Stichting Dubbel Duurzaam voor haar werkzaamheden in de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld-Noord en stelt de verleende subsidie aan de stichting vast.
Informatie: Rob van Kaldekercken
Telefoon: 14-046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Ontsluiting Middengebied C
Het college van B&W heeft besloten om voor de ontsluiting van Middengebied C in Geleen nader onderzoek te doen. Gekeken wordt naar een ontsluiting op de Rijksweg Noord en de mogelijkheid voor een tweede aansluiting op de Rijksweg Noord. Een tweede aansluiting wordt alleen aangelegd als dit noodzakelijk is. Er wordt geen ontsluiting van Middengebied C in zuidelijke richting door het Landschapsplan naar de Geleenbeeklaan of in noordelijke richting over de Middenweg aangelegd. De kosten hiervoor zijn € 45.000. De kosten worden opgenomen uit de algemene middelen vooruitlopend op mogelijke financiering vanuit landelijke subsidiëring. Dit zal in de eerstvolgende rapportage landen.
Informatie: Kevin Hendrix
Telefoon: 06-24090186
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voortzetting camperstandplaats De Nieuwe Hateboer
Het college van B&W stemt ermee in om de camperstandplaats bij De Nieuwe Hateboer in Sittard voor nog eens 3 jaar toe te staan. De maximale overnachtingsduur op deze camperstandplaats is 2 x 24 uur per week.
Informatie: Ivo Janssen
Telefoon: 06-38690814
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RVO over doucheverbod bij sportclubs door gestegen energieprijzen
De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over doucheverbod bij sportclubs door gestegen energieprijzen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Frank Arets
Telefoon: 06-2887 0365
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder:  wethouder Ivo Tillie

Meerkosten uitbreiding basisscholen de Leeuwerik en ’t Heuvelke
Stichting Triade heeft gevraagd om vergoeding van de meerkosten van de uitbreidingen van basisscholen de Leeuwerik (€ 27.399,67) en ’t Heuvelke (€ 50.555,85). Het college is akkoord gegaan met dit verzoek en zal de gemeenteraad in het kader van de 4e Programmarapportage voorstellen de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Informatie: Ronald Suykerbuyk
Telefoon: 046-4777765
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Memo aan de gemeenteraad over de Omgevingsvisie en het bijbehorende advies Commissie MER
Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad per memo op de hoogte te brengen. Allereerst over de stand van zaken van de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. Daarnaast over het bijbehorende advies dat de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
Informatie: Cas Denissen
Telefoon: 14-046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers en wethouder Leon Geilen

Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft ingestemd met het document Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen en biedt het document aan de raad aan ter vaststelling. Tevens dient het document als bouwsteen voor de later door de raad vast te stellen Omgevingsvisie. De Mobiliteitsaanpak geeft richting aan de wijze waarop Sittard-Geleen de komende jaren invulling geeft aan alle verkeer- en vervoervraagstukken binnen de gemeente.
Informatie: Lucien de Baere
Telefoon: 14-046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Raadsmemo inzake Voorjaarsrapportage 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de voorjaarsrapportage 2022 van gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg. Met de memo wordt beoogd de raad te informeren over de gerealiseerde dienstverlening bij Kredietbank Limburg, afgezet tegen de prognose in de 1e begrotingswijziging 2022.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 06-15076162
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Vaststelling subsidies 2021 van Partners in Welzijn (PIW), het Centrum voor Jeugd en Gezin, en het Knooppunt Informele Zorg
Het college van B&W heeft besloten de subsidies voor 2021 vast te stellen van Partners in Welzijn, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Knooppunt Informele zorg. De subsidies worden vastgesteld voor afgesproken activiteiten en werkzaamheden in 2021, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijn van inwoners van onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn onder andere werkzaamheden en activiteiten op het gebied van jeugd- en gezinswerk en (extra) schoolmaatschappelijk werk en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties.
Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 14-046
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder:  wethouder Ivo Tillie

Verzoek van Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg
Het college van B&W besluit kennis te nemen van het definitief concept van het programmaplan ‘samen naar een water robuust Limburg’, inclusief de bijbehorende opdrachtomschrijving en de Actietafel Waterveiligheid & Ruimte Limburg (WRL) te berichten met een brief dat de gemeente steun uitspreekt voor een gezamenlijke aanpak van de waterveiligheid in Limburg. Daarnaast dat de gemeente bereid is om eventueel deel te nemen aan een gezamenlijk programma en hier in het najaar over in overleg wil gaan met de Actietafel en het programmabureau WRL. En tenslotte dat de gemeente vanuit een positief kritische houding aandacht vraagt voor de belangen van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in de verschillende Governance vraagstukken. Tenslotte besluit het college de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.
Informatie: Marc Strookman
Telefoon: 06-2849 2687
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ondergelopen straten
De fractie SPA heeft vragen gesteld over ondergelopen straten. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Marc Strookman
Telefoon: 06-2849 2687
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vragen/overlast in kern Oud Geleen
De fractie PIT heeft vragen gesteld over overlast in enkele straten in de kern Oud Geleen.Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Ron Grooten
Telefoon: 06-53408762
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties

Cookieinstellingen