Aanvraag kapvergunning Sportpark Glanerbrook

Foto: Michel van Dijke

Om te komen tot een definitief ontwerp voor de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook moeten nog keuzes worden gemaakt.

In overleg met de gemeenteraad onderzoeken de gemeente of en hoe het ontwerp kan worden aangepast. Wel is aangegeven dat al met een aantal voorbereidende werkzaamheden kan worden gestart.

Een van die voorbereidende werkzaamheden is het aanvragen van een kapvergunning. Een aantal bomen moet worden gekapt om te kunnen bouwen. De aanvraag is nu ingediend en wordt door de gemeente, team vergunningen, beoordeeld. Als de vergunning wordt verleend, informeert de gemeente u daarover. Deze wordt dan gepubliceerd en staat zes weken open voor bezwaar.

Geen onherroepelijke zaken

De daadwerkelijke bomenkap vindt pas plaats ná besluitvorming in de gemeenteraad over de definitieve verschijningsvorm van Sportpark Glanerbrook en bijbehorend landschapsplan. Dit besluit staat op de agenda van de raadsvergadering op 10 november 2022.

Waarom nu kapvergunning aanvragen?

De eerste werkzaamheden waar voorafgaande kap voor nodig is, staan gepland in januari 2023. De eerste bomen moeten dus in december worden gekapt. Om deze termijn te halen, moeten  de kapvergunning nu worden aangevraagd. Deze aanvraag heeft een doorlooptijd van 14 weken (8 weken aanvraag en 6 weken bezwaar). Met kappen in deze periode wordt de aanwezige flora en fauna het minst verstoord. Daarmee wordt voldaan aan de zorgplicht in het kader van de natuurbeschermingswet.

Om hoeveel en welke bomen gaat het?

In het voorlopig ontwerp Landschapsplan is opgenomen dat circa 103 bomen verwijderd moeten worden. En dat hiervoor in de plaats 67 nieuwe bomen worden geplant. Met de uitwerking van het voorlopig ontwerp richting een definitief ontwerp, is gebleken dat er met name rond de parkeerplaatsen meer bomen staan dan bekend was in het gemeentelijk beheersysteem. Het gaat daarbij om zaailingen die in de loop der jaren vanzelf zijn ontstaan. Het totaal aantal te kappen bomen komt daarmee op 133 bomen.

Onder de te kappen bomen staan veel platanen, maar ook soorten als es, esdoorn, haagbeuk, paardenkastanje, hemelboom, valse acacia, trompetboom, beuk, linde, eik en kersen. In bijlage 1 is een bomenlijst opgenomen, waarin per boom is omschreven: de boomsoort, stamdiameter en een eigen uniek nummer. De standplaats is aan de hand van deze nummers terug te vinden in bijlage 2: de kaart te kappen bomen.

Onderzochte alternatieven

Er is onderzocht of de te verwijderen bomen ook verplaatst kunnen worden. De slagingskans is gering, maar de gemeente zal extra inspanningen doen om de bomen deels een nieuwe plek te geven.

Er wordt ook één monumentale boom gekapt. Voor het vrijkomende hout van deze boom wordt een nieuwe bestemming gezocht in het vernieuwde Sportpark Glanerbrook.

Reacties

Cookieinstellingen