Rechtbank vernietigt omgevingsvergunning voor Windpark Holtum Noord

Foto: CC0 via Pixabay

De rechtbank in Roermond heeft de omgevingsvergunning voor Windpark Holtum Noord vernietigd.

Dat lag in de lijn der verwachting na de uitspraken van het Europese Hof (Nevele-arrest) en de Raad van State (Delfzijluitspraak) en de in november 2021 aangenomen motie in de gemeenteraad, zo laat het college van B&W weten in een notitie aan de gemeenteraad.

De rechtbank heeft de gemeente wel opgedragen om de aanvraag van Engie opnieuw te behandelen. Hiertoe moet de gemeente met name de gevolgen voor de omgeving beter onderzoeken voordat een besluit genomen wordt over de aanvraag.

De omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark op het bedrijventerrein in Holtum Noord is in januari 2020 aangevraagd en in oktober 2020 verleend aan energiebedrijf Engie. Tegen dat besluit is een tiental bezwaren ingediend, waarover de rechtbank nu uitspraak heeft gedaan.

Kort samengevat hebben de volgende overwegingen geleid tot het oordeel:

  • Sinds de uitspraak van de Raad van State (Delfzijluitspraak, 30 juni 2021) mogen richtlijnen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer niet meer worden toegepast op windturbineparken.
  • Tegen de verleende omgevingsvergunning was nog bezwaar mogelijk. De omgevingsvergunning was nog niet onherroepelijk en de aanleg van Windpark Holtum Noord is nog niet gestart. Daardoor valt het windpark niet onder de overbruggingsregeling (1 juli 2022) voor al bestaande windparken waarvoor de oude regels blijven gelden totdat er nieuwe richtlijnen zijn.
  • Het windturbinepark zou alleen aanvaardbaar zijn als het college eigen normen hanteert, die zijn voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande motivering, toegespitst op deze specifieke situatie. De motie die in november 2021 door de gemeenteraad is aangenomen, staat eigen normen niet toe.
  • Hoewel de gemeente strengere geluidsnormen heeft vastgesteld dan nodig volgens de destijds geldende richtlijnen, is niet onderbouwd dat die
    geluidsnormen de juiste zijn voor deze specifieke situatie.
  • Ook voor slagschaduw mogen de richtlijnen uit het Activiteitenbesluit niet meer worden gebruikt.
  • Ook het effect van de windturbines op de externe veiligheid (de veiligheid voor de directe omgeving van een windturbine/het windturbinepark) kan niet worden vastgesteld volgens de niet meer geldende richtlijnen uit het Activiteitenbesluit.

Motie raad

De rechtbank merkt nog op dat de raad in november 2021 een motie heeft aangenomen waarin is overwogen dat de regering aan zet is om een milieubeoordeling te maken en dat er in de tussentijd geen nieuwe besluiten meer kunnen worden genomen over windturbineparken. De rechtbank leidt hieruit af dat het college van de raad geen eigen normen mag vaststellen voor het windturbinepark.

Voor de rechtbank is onduidelijk of het college van plan is na vernietiging de verleende omgevingsvergunning te herstellen. Volgens de Nevele uitspraak moet het college, zolang er geen nieuwe landelijke richtlijnen zijn, eigen normen stellen en motiveren. Maar dat strookt niet met de raadsmotie. Daardoor is voor de rechtbank onzeker hoe en wanneer het college tot een nieuw besluit komt en kan er ook geen termijn worden afgegeven voor een nieuwe beslissing op de door Engie aangevraagde omgevingsvergunning.

Hoe nu verder?

De aanvraag van Engie voor de omgevingsvergunning van januari 2020 herleeft en moet nu opnieuw worden behandeld. Daarbij moet de motie van de gemeenteraad om geen eigen normen vast te stellen, in acht worden genomen. Ondanks dat de rechtbank geen termijn heeft gegeven, gelden wettelijke beslistermijnen. De gemeente gaat nu met Engie in overleg.

Cookieinstellingen