Besluitenlijst Week 41 2023

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 41 van 2023 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 41 – 2023

Periodieke wijziging APV Sittard-Geleen (tweeëntwintigste wijziging)
Het college van B&W heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De wijzigingen bestaan voornamelijk uit technische (tekstuele) aanpassingen van artikelen:

  1. vanwege de invoering van de Omgevingswet en de Alcoholwet;
  2. vanwege de uitvoering van regionale afspraken Beleid wielertoertochten Zuid-LimburgEuregio;
  3. vanwege aanpassingen in de Model-APV van de VNG en
  4. op verzoek vanuit de organisatie

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Subsidieaanvraag Startbouwimpuls gemeente Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen voor de Startbouwimpuls voor drie woningbouwprojecten: de President Kennedysingel in Sittard, de voormalige schoollocatie in Einighausen en het voormalige BLG-kantoor in Geleen.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Visie Panorama Zuid-Limburg
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het eindresultaat van het ontwerpend onderzoek “Panorama Zuid-Limburg”. Met de brief wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de ruimtelijke toekomstvisie voor Zuid-Limburg in 2050, en de daaruit volgende bespreekpunten in het vervolgtraject.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)
Het college van B&W heeft kennisgenomen van de jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022 van de Stichting ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg). Deze stichting richt zich op het versterken van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Er is een financiële bijdrage van € 138.000,- voor 2023 beschikbaar gesteld. Via een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd.
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Aanvraag specifieke uitkering NPLW Zuid-Limburg
Het college van B&W stemt in met de aanvraag voor de specifieke uitkering regionale structuur ‘Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie’. Dit draagt bij aan de uitvoering van de warmtetransitie. Gemeente Heerlen is voor de periode van één jaar aangewezen als budgethouder. Deze gemeente zal de aanvraag doen namens de regio Zuid-Limburg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Groene Bon
De fractie VVD heeft vragen gesteld rondom de Groene Bon. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Milieu
De fractie SPA heeft vragen gesteld over lozingen Chemelot en milieu. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Streekomroep Bie Os
De fractie GroenLinks/PvdA heeft vragen gesteld over Streekomroep Bie Os. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wateroverlast algemeen Sittard-Geleen en in Beekstraat Limbricht specifiek
De fractie PIT heeft vragen gesteld over Wateroverlast algemeen Sittard-Geleen en in Beekstraat Limbricht specifiek. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Cookieinstellingen