Besluitenlijst Week 43 2023

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 43 van 2023 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 43 – 2023

Brief aan de gemeenteraad inzake onderzoek samenwerkingsvormen gemeente Stein – gemeente Sittard-Geleen taakveld Veiligheid
Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over een onderzoek dat gestart gaat worden naar verschillende samenwerkingsvormen tussen de gemeente Stein en de gemeente Sittard-Geleen binnen het taakveld Veiligheid.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Stadslabs Sittard-Geleen subsidievaststelling 2022
Het college van B&W heeft besloten de subsidie van €600.000,- over het jaar 2022 aan de Stadslabs Sittard-Geleen vast te stellen. Stadslabs Sittard-Geleen wordt hierover bij besluit geïnformeerd.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Mauritspark’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Mauritspark’ heeft zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingekomen. Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen om een besluit over deze zienswijzen te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen van het plan hebben onder meer betrekking op planregels ten aanzien de bescherming van archeologische waarden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voorontwerp-bestemmingsplan Gouv. Ruijs de Beerenbroucklaan 11 Holtum
Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan “Gouverneur Ruijs de Beerenbroucklaan 11, Holtum” en het plan in de stadswinkel in Geleen zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van een inspraakreactie.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Het controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2023
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het controleprotocol 2023 inclusief bijlagen en het door te leiden naar de gemeenteraad.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Wijziging beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004
Het college van B&W heeft het ‘Wijzigingsbesluit Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Sittard-Geleen’ vastgesteld. Het doel is dat inwoners met een bijstandsschuld makkelijker in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Wijziging beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021
Het college van B&W heeft de Beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021’ gewijzigd. Het wordt voor bijstandsgerechtigden onder voorwaarden mogelijk om 6 maanden op proef te gaan samenwonen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Huisvesting Jenaplanschool de Vlieger en kinderopvang Bambini
Het college van B&W heeft ingestemd met het voornemen om Jenaplanschool de Vlieger en kinderopvang Bambini te huisvesten in het schoolgebouw Pattonstraat 2 te Sittard. De gemeente, onderwijsstichting Movare en kinderopvang Bambini tekenen een intentieovereenkomst. Het voornemen hiertoe wordt voorafgaand aan de ondertekening van de intentieovereenkomst gepubliceerd op www.overheid.nl.
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 gemeente Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft kennis genomen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2022 en heeft besloten dit ter informatie te delen met de gemeenteraad en de Wmo raad. Gemeenten zijn wettelijk verplicht één keer per jaar te rapporteren over de ervaringen van cliënten die een nieuwe Wmo maatwerkvoorziening hebben toegekend gekregen. De resultaten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, met verwijzing naar de website www.waarstaatjegemeente.nl / Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Raadsvoorstel deelname Stichting groenfonds omgeving VDL Nedcar
Het college van B&W is voornemens de raad voor te leggen twee vertegenwoordigers af te vaardigen in het bestuur van de Stichting Groenfonds Omgeving VDL NedCar. Deze stichting heeft tot doel de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar te bevorderen en vergroenen. Namens de gemeente nemen de portefeuillehouder landschap en de portefeuillehouder economie plaats in het stichtingsbestuur. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar wensen en bedenkingen ten aanzien van deze deelname kenbaar te maken
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verbreding Julianakanaal
De fractie gob heeft vragen gesteld over ‘Verbreding Julianakanaal’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Cookieinstellingen