Besluitenlijst Week 44 2023

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 44 van 2023 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 44 – 2023

Afwijzen van de aanvraag tot herziening/wijziging van het bestemmingsplan “Sittard-Zuid” voor de percelen aan de Tersteeglaan
Het college van B&W besluit de gemeenteraad voor te stellen de aanvraag d.d.12 juli 2023 van een bewoner van een woning gelegen aan de Tersteeglaan om het bestemmingsplan “Sittard-Zuid” voor de percelen aan de Tersteeglaan te herzien, af te wijzen.De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van planregels zodat het bouwen in beide erfgrenzen niet meer mogelijk is. Het college stelt voor om de aanvraag af te wijzen.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verkoop van het perceel op de hoek Pastoor Bastinstraat/Heistraat te Einighausen aan ZOwonen voor de realisatie van 15 sociale huurwoningen
Het college van B&W heeft besloten een gedeelte van perceel R-126 van de voormalige basisschoollocatie op de hoek Heistraat/Pastoor Bastinstraat te Einighausen te verkopen aan woningstichting ZOwonen voor de bouw van15 sociale huurwoningen.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Continueren Starterslening
Het college van B&W heeft besloten de starterslening gemeente Sittard-Geleen 2024 vast te stellen. De starterslening biedt starters op de woningmarkt een steuntje in de rug om een eerste koopwoning in onze gemeente mogelijk te maken. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. De starterslening 2024 volgt de huidige starterslening 2022-2023 op.
Ten opzichte van de huidige starterslening, is het per 1 januari 2024 mogelijk om met de starterslening een bestaande- of nieuwbouwwoning te financieren. Om de uitvoering van de starterslening mogelijk te maken, stemt het college in met het beschikbaar stellen van een lening bij stichting SVn met maximaal € 800.000.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Doorontwikkeling Participatie
Het college van B&W heeft ingestemd om de gemeenteraad voor te stellen de leidraad ‘Doorontwikkeling Participatie’ vast te stellen, kennis te nemen van het Participatiekader 2023 en de Participatieverordening Sittard-Geleen vast te stellen. De leidraad ‘Doorontwikkeling Participatie’ geeft de ‘positie en ambitie’ aan van participatie voor Sittard-Geleen. We willen als gemeente gelijkwaardig samenwerken en beslissen met inwoners, organisaties en bedrijven. Onderdeel van de leidraad is het Participatiekader 2023, waarin deze samenwerking uitwerkt is hoe we dat precies willen doen. De Participatieverordening Sittard-Geleen legt dit vervolgens vast in afspraken.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Wijziging van de Centrumregeling Vidar
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht. Het college van B&W heeft de raad een ontwerp wijzigingsbesluit toegezonden en adviseert de raad daar een zienswijze over kenbaar maken, inhoudende instemming met de geformuleerde uniforme wijzigingsvoorstellen.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) Vidar Wsw
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht.
Verder wordt voorgesteld om de raden uit de regeling te laten treden. Het college van B&W heeft de raad een ontwerp wijzigingsbesluit toegezonden en adviseert de raad daar een zienswijze over kenbaar maken, inhoudende instemming met de wijzigingsvoorstellen.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Subregionaal detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030
Het college van B&W stemt in met het eindverslag ‘inspraakreacties detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’. Verder stelt het college de gemeenteraad voor om het eindverslag ‘inspraakreacties detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’ én het ‘subregionaaldetailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’ vast te stellen. In dit beleid staat beschreven hoe de winkelgebieden in de Westelijke Mijnstreek toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Met de vaststelling van dit nieuwe beleid wordt de gemeenteraad voorgesteld om het huidige beleid over detailhandel in te trekken.
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening Archeologie
Het college van B&W heeft besloten om het facetbestemmingsplan en de facetbeheersverordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiermee wordt het beleid uit in de Beleidsnota ‘archeologie en monumenten Gemeente Sittard-Geleen 2012’ op correcte wijze planologisch-juridisch verankerd in alle ruimtelijke plannen van de gemeente Sittard-Geleen.
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verklaring van geen bedenkingen varkensstal Rijstraat 102, Guttecoven
Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwerp omgevingsvergunning voor het verruimen van de bouwkavel ten behoeve van de bouw van een vleesvarkensstal en het uitbreiden van de bestaande stal met een biggenstal aan de Rijstraat 102 te Guttecoven. De verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de ingediende vergunningaanvraag en het ontwerp vergunningenbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Hierop bestaat voor eenieder de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Ivo Tillie

Cookieinstellingen