Besluitenlijst Week 12 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 12 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 12 2024

Speerpunt ‘Veiligheid ontwikkelpaden’
Het college van B&W stelt voor de jaren 2024 tot en met 2026 €1,25 mln beschikbaar voor het geven van een noodzakelijke impuls op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Hiermee worden extra activiteiten uitgevoerd in de ontwikkelpaden Geleen-Zuid, Geleen-Centrum, Sittard-West en Sittard-Centrum. De gemeenteraad heeft deze middelen eerder beschikbaar gesteld via de begroting 2024 e.v.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Bremstraat 5 Sittard
Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Bremstraat 5’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan wordt in de vorm van een reguliere woonfunctie invulling gegeven aan een reeds sinds jaren leegstaand gebouw.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg
Het college van B&W heeft verkennend gesproken over het (concept) Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Dit als voorbereiding voor het Bestuurlijk Kernoverleg van 24 april. Het ontwikkelperspectief is onderdeel van het nationaal programma NOVEX. Het dient tevens als input voor de nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. En als basis voor uitvoeringsafspraken tussen Rijk en regio onder meer in een (nog op te stellen) Uitvoeringsagenda NOVEX- Zuid-Limburg.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beslissing op bezwaar kappen boom Graetheide 17 Born
Het college van B&W heeft besloten om alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom bij de woning aan de Graetheide 17 in Born. Naar aanleiding van een bezwaarschrift is door het college geconstateerd dat de betreffende boom ten onrechte is opgenomen op de lijst met monumentale en waardevolle bomen. Deze lijst was in 2018 door het college vastgesteld. Op deze lijst horen alleen bomen te staan welke op gemeentegrond staan en niet bomen welke op particulier terrein staan.
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Regionaal jaarverslag leerplicht 2022-2023
Het college van B&W heeft het regionaal jaarverslag leerplicht 2022-2023 vastgesteld en stuurt dit ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Uit het jaarverslag is gebleken dat veel jongeren kampen met schuldenproblematiek. Daarom wordt een mailing verstuurd per post naar alle jongeren van Sittard-Geleen waar zij geattendeerd worden op het project Start Schuldvrij en het Jongerenpunt.
Portefeuillehouder: Wethouder Salvino-Meijers

Subsidies 2024 MIK&PIWgroep
Het college van B&W heeft besloten om aan de MIK&PIWgroep subsidie te verlenen voor Partners in Welzijn (PIW), Ecsplore, het Knooppunt Informele Zorg (KIZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De subsidie wordt verleend voor de standaard dienstverlening en voor specifieke opgaven in 2024.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad over de VNG-ledenbrief over asielopvang en over de Spreidingswet
Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de VNG-ledenbrief over asielopvang en over de Spreidingswet.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) A2-A76-A79
Het college van B&W heeft ingestemd met het ondertekenen van een intentieverklaring voor het programma OER. Dit programma staat voor ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed’. In dit programma onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden van opwek van zonne-energie langs de autosnelwegen A2, A76 en A79.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan gemeenteraad over motie Onderzoek naar Sociaal Lokaal Energiebedrijf
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de afhandeling van de motie Onderzoek naar Sociaal Lokaal Energiebedrijf. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over de genomen stappen.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad over de pilot gratis openbaar vervoer door Arriva, gedurende één jaar, voor een groep inwoners die geen Wmo-vervoersindicatie krijgen.
Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad per brief te informeren over de pilot (proef) gratis openbaar vervoer door Arriva, gedurende één jaar, voor een groep inwoners die geen Wmo-vervoersindicatie krijgen. In de brief staat waarom de gemeente meewerkt aan deze proef en wie mag meedoen aan de proef.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake afhandeling van de motie inclusief Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de wijze van afhandeling van de motie inclusief Sittard-Geleen die in de raadsvergadering van 15 juni 2023 is aangenomen.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afval bijplaatsingen gemeente Sittard-Geleen
De fractie van gob heeft op 19 februari 2024 vragen gesteld over afval bijplaatsingen in de gemeente Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake haat en geweld richting LHBTI-community Sittard-Geleen
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over haat en geweld richting de LHBTI-community Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake kroonringen
De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over kroonringen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windmolens grensgebied Selfkant
De fractie van gob heeft vragen gesteld over Windmolens grensgebied Selfkant. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake beantwoording vragen betreffende VvE appartementswoningen Project Abshoven Munstergeleen
De fractie PIT heeft vragen gesteld over VvE appartementswoningen Abshoven te Munstergeleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het College van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Cookieinstellingen