Besluitenlijst Week 14 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 14 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 14 2024

Begroting 2024 van het G40-stedennetwerk
Het college van B&W heeft ingestemd met de begroting van het G40-lidmaatschap voor het jaar 2024. Ook stemt het college voor het jaar 2024 in met de contributieverplichting van €19.396,- .Met dit lidmaatschap kan de gemeente samenwerken met andere steden om de invloed van
Sittard-Geleen richting de Rijksoverheid te vergroten.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Bestemmingsplan Gouverneur Ruijs de Beerenbroucklaan 11, Holtum
Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan “Gouverneur Ruijs de Beerenbroucklaan 11, Holtum” ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een bedrijfswoning te realiseren.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een pijpondersteuningsframe en trappenhuis inclusief platform binnen 10 meter afstand tot wegen AF en 109 op het Chemelot-terrein
Het college van B&W heeft besloten een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een pijpondersteuningsframe en trappenhuis inclusief platform binnen 10 meter afstand tot wegen AF en 109 op het Chemelot-terrein voor te leggen aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Inkomensondersteunende maatregelen inwoners laag inkomen en hoge energiekosten
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via een brief te informeren over de inkomensondersteunende maatregelen voor inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Aanpak van werk naar werk voor ontslagen medewerkers VDL Nedcar
Het college heeft besloten de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de ontwikkelingen en de aanpak van werk naar werk voor de ontslagen VDL Nedcar medewerkers.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Subsidieregeling Duurzaam Ondernemen MKB gemeente Sittard-Geleen 2024-2025
Het college van B&W heeft besloten de subsidieregeling ‘Duurzaam ondernemen MKB gemeente Sittard-Geleen 2024-2025’ vast te stellen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 150.000. Ondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor deelname aan de programma’s van Ambitieus MKB046 (voorheen MKB Green Deal).
Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino

Brief aan de gemeenteraad over de Kerkenvisie Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het rapport Kerkenvisie Sittard-Geleen. Het rapport over de Kerkenvisie voor Sittard-Geleen is een uitgebreid onderzoek dat een goede kijk biedt op de kerken in onze gemeente. Het markeert ook het begin van een proces waarin gezamenlijk wordt gesproken over toekomstig gebruik van de kerken.
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Besluit Wmo 2024 gemeente Sittard-Geleen
Het college van B&W heeft besloten het ‘Besluit Wmo 2024 gemeente Sittard-Geleen’ vast te stellen. In dit Besluit staan de tarieven voor de Wmo maatwerkvoorzieningen in 2024. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Trierveld
Het college van B&W heeft besloten het bestemmingsplan Natuurontwikkeling Trierveld, gewijzigd naar aanleiding van twee zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan kent aan een deel van het plangebied de mogelijkheid tot inrichting als natuur toe.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de inrichting van de St. Joepmarkt
De fractie SPA heeft vragen gesteld over de communicatie en routing van de St. Joepmarkt. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake evaluatie stand-still veiligheidsvisie Chemelot
De fractie PIT heeft vragen gesteld over “de evaluatie stand-still veiligheidsvisie Chemelot”. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Cookieinstellingen