Besluitenlijst Week 22 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 22 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 22 2024

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een aantal wijzigingen dient voor 1 juli 2024 geïmplementeerd te zijn in iedere gemeenschappelijke regeling. Het gaat dan om nieuwe instrumenten waarmee de raad in een betere informatiepositie wordt gebracht. Het college van B& W heeft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld.
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Benoeming gemeentelijk lijkschouwer
Het college van B&W heeft besloten de heer W. du Bois te benoemen tot gemeentelijk Lijkschouwer. De heer du Bois zal deze taak uitvoeren op aanwijzing van de Forensische Dienst Limburg.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Huisvesting Taalwijzer
Het college van B&W gaat akkoord met de verhuizing van de Taalwijzer van Romeinenstraat 30A (Sittard) naar Valkstraat 4 (Sittard), met ingang van het schooljaar 2024-2025. Door deze verhuizing kan het ruimtetekort van de Taalwijzer worden opgelost. Hierdoor blijft de schoollocatie Valkstraat 4, die na dit schooljaar leegkomt, op een passende wijze in gebruik.
Portefeuillehouder: Wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Consortium Grensmaas Trierveld
Het college van B&W heeft ingestemd met het versturen van een brief aan het Consortium Grensmaas. In deze brief geven we aan dat we positief staan tegenover de maatschappelijke meerwaarde die het Consortium Grensmaas ontwikkeld na ontgronding onder de geluidswallen in Trierveld te Schipperskerk. In de brief zijn aanvullende voorwaarden gesteld.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Afhandeling motie vreemd aan de orde van de dag ‘behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland’
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via een brief te informeren over wat zij met de motie van de gemeenteraad betreffende ‘behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland’ heeft gedaan. Daarmee is de motie afgehandeld.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake beschikbaarheid van gehandicaptenparkeerplaatsen tijdens evenementen
De fractie van VVD heeft op 16 mei 2024 vragen gesteld over de beschikbaarheid van gehandicaptenparkeerplaatsen tijdens evenementen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake positionering denksporten
De fractie van PIT heeft op 15 april 2024 vragen gesteld over de positionering van denksporten n.a.v. de brief van Bridgeclub Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Cookieinstellingen