Besluitenlijst Week 23 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 22 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 23 2024

Verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning werktuigenberging Swentiboldweg 13, Geleen
Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenloods aan de Swentiboldweg 13 te Geleen. De verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de ingediende vergunningaanvraag en het ontwerp vergunningenbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Hierop bestaat voor eenieder de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
Portefeuillehouder: Wethouder Leon Geilen

Jaarverslag 2023 Inkoop en aanbestedingen
Het college van B&W heeft het Jaarverslag Inkopen en aanbesteden 2023 vastgesteld en heeft ingestemd met het verzenden van bijgevoegde brief over de huidige status van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Inkoop- en aanbestedingsbeleid aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder: Wethouder Judith Bühler

Voorgenomen besluit tot vervreemding van een deel van de gemeentelijke kunstcollectie
Het college van B&W heeft een voorgenomen besluit genomen tot vervreemding van een deel van de gemeentelijke kunstcollectie. Dat betekent met betrekking tot de werken die in het kader van de BKR zijn verworven dat deze conform de geldende richtlijnen worden aangeboden aan de makers van de betreffende werken, of hun erven. Hiertoe zullen oproepen worden geplaatst en zullen inspanningen worden verricht om de makers en/of hun erven te benaderen. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Daarna neemt het college van B&W een definitief besluit. Tenslotte worden de overgebleven werken (resterende BKR-werken en overige werken) aangeboden aan een landelijke non-profit organisatie met culturele ANBI-status die gespecialiseerd is in het geven van een tweede bestemming aan de werken.
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Jaarverantwoording kinderopvang 2023
Het college van B&W heeft de ‘Jaarverantwoording Kinderopvang 2023, gemeente Sittard-Geleen’ vastgesteld. Deze jaarverantwoording is opgesteld aan de hand van een vragenlijst van de Inspectie van het Onderwijs.
In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop het beheer van het landelijk register kinderopvang, het toezicht op de voorzieningen voor kinderopvang en de handhavingstaak inzake de Wet kinderopvang over het jaar 2023 is uitgevoerd. Het verantwoordingsrapport wordt overeenkomstig wettelijk voorschrift ter kennis gebracht aan de Inspectie van het Onderwijs en aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake voortgang Xonar en Mutsaersstichting mei 2024
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de voortgang Xonar en Mutsaersstichting per 16 mei 2024.
Portefeuillehouder: Wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het ontbreken van de broodnodige gereedschappen en middelen voor de vrijwilligers
De fractie van Lokaal SGB heeft op vragen gesteld over het ontbreken van gereedschappen en middelen voor vrijwilligers. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Judith Bühler

Vragen ex artikel 43 RVO Stadspartij inzake beheer gemeenschapshuizen
De fractie van Stadspartij heeft vragen gesteld over het beheer en de exploitatie van enkele gemeenschapshuizen in onze gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: Wethouder Andries Houtakkers

Cookieinstellingen