Besluitenlijst Week 26 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 26 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 26 2024

Brief aan de gemeenteraad inzake stand van zaken aangenomen motie ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans’.
Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de stand van zaken van de aangenomen motie in de raadsvergadering van 25 april 2024 ‘Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans’.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO Stadspartij ‘Woningtoewijzing eigen inwoners’
De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over ‘Afspraken met woningbouwverenigingen’ (Woningtoewijzing eigen inwoners gemeente Sittard-Geleen). Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Cookieinstellingen