Belastingoverzicht 2018 Provincie: lagere lastendruk huurders

Foto: CC0 via Pixabay

De gemeentelijke lastendruk 2018 neemt voor huurders in onze Provincie gemiddeld met 2,01% af. Eigenaren/gebruikers zien hun lasten met gemiddeld 1,71% stijgen.

Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2018 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2017-2018 van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Samenvatting

In het Belastingoverzicht 2018 zijn de tarieven en de lastendruk van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten voor een meerpersoonshuishouden in kaart gebracht. Ook zijn de waterschapsheffingen 2018 voor een meerpersoonshuishouden opgenomen. Tot slot zijn de OZB-tarieven voor de niet-woningen vermeld. De cijfers zijn voor alle 33 Limburgse gemeenten beschikbaar en de gewogen gemiddelden hebben betrekking op de 33 Limburgse gemeenten.

Gemeentelijke heffingen

De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2018 gemiddeld op € 727,96 uit. Dat is 1,71% (€ 12,23) meer dan in 2017. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen in 2018 op een gemiddelde van € 304,73 uit; 2,01% minder dan in 2017. Een daling van € 6,25.

Voor de eigenaar/gebruiker bestaat de gemeentelijke belastingaanslag 2018 gemiddeld uit:

  • € 296,87 voor OZB, 3,65% meer dan in 2017;
  • € 214,89 voor rioolheffing, 0,04% meer dan in 2017;
  • € 216,20 voor afvalstoffenheffing, 0,79% meer dan in 2017.

Een huurder heeft bij de gemeentelijke belastingen altijd met de afvalstoffenheffing te maken en afhankelijk van de keuze van de gemeente betaalt hij niets van, een deel van of de gehele rioolheffing. Gemiddeld komt dat voor 2018 uit op:

  • € 88,53 voor rioolheffing, 8,23%% minder dan in 2017;
  • € 216,20 voor afvalstoffenheffing, 0,79% meer dan in 2017.

Waterschapsheffingen

Het Waterschap Limburg legt drie verschillende heffingen op. Eigenaren/gebruikers betalen alle drie de heffingen: gebouwd, ingezetenen en zuiveringsheffing. Huurders betalen alleen de laatste twee heffingen. Voor huurders stijgen de waterschapsheffingen gemiddeld met 3,32% tot € 196,11. Bij de eigenaren/gebruikers stijgen de waterschapsheffingen gemiddeld met 4,69% tot € 243,31.

Gezamenlijk beeld

De gemeentelijke en waterschapsheffingen gezamenlijk geven voor 2018 het volgende beeld:

  • Huurders betalen gemiddeld € 500,84, nagenoeg gelijk aan het niveau van 2017 (+0,01%);
  • Eigenaren/gebruikers hebben gemiddeld een aanslag van € 971,27, een stijging van 2,44% ten opzichte van 2017.

Bedrijven

Van bedrijven zijn in het belastingoverzicht alleen gegevens van de OZB niet-woningen opgenomen. In het overzicht is de prognose gegeven van de opbrengstontwikkeling. Ook zijn de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven 2017 en 2018 gepresenteerd. Op basis van deze prognose stijgt de opbrengst in 2018 met 3,92% en de verwachte OZB-opbrengst is dan afgerond € 4,8 miljoen hoger t.o.v. 2017. De mutatie van de geraamde OZB-opbrengst van bedrijven is voor de afzonderlijke gemeenten heel divers.

» Belastingoverzicht 2018 (pdf, 601 kB)

Reacties