Op weg naar een nieuwe coalitie: eerste informatieronde

Foto: Ziko - CC BY-SA 3.0 - uitsnede van origineel

Donderdagavond bracht fractieleider Pieter Meekels van politieke groepering gob verslag uit van de eerste informatieronde na de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 27, 28 en 29 maart zijn op initiatief van het gob als grootste partij na de recente gemeenteraadsverkiezingen door informateurs Pieter Meekels en Paul Verjans met alle partijen gesprekken gevoerd.

Tijdens de gesprekken ging het onder meer over de interpretatie van de uitslag van de verkiezingen, de visie op de uitdagingen van onze gemeente en de positie die partijen daarin voor zichzelf zien. Tenslotte heeft ook nog een gesprek met de voorzitter van de gemeenteraad plaatsgevonden.

Qua stemmenaantal is duidelijk dat de tot de verkiezingen samenwerkende coalitiepartijen (CDA, gob, D66 en PvdA) samen 1 zetel hebben verloren, dat gob en GroenLinks elk een zetel hebben gewonnen ten opzichte van de uitslag van 2014, dat er vier zetels zijn gegaan naar nieuwkomers PVV (3) en 50PLUS (1) en dat VVD (1) en D66 (2) in zeteltal gelijk zijn gebleven. Alle overige partijen verloren een zetel.

Visie op de uitdagingen in de gemeente

In algemene termen zijn door de verschillende partijen een aantal uitdagingen opgesomd.

Daarvan wordt de wens om een andere stijl of cultuur van besturen door te voeren als een van de belangrijkste genoemd: “De nieuwe vergadercultuur zal daar al mee helpen, maar het gaat ook om een andere houding, de wijze waarop het college en de gemeenteraad met elkaar omgaan, een open dialoog tussen college en raad met de inwoners. Meer besturen op draagvlak bij de bevolking en niet op basis van de macht van het getal.”

De financiën moeten op orde worden gebracht en daarbij mogen de woonlasten niet verder worden verhoogd. Steekwoorden bij deze operatie zijn versobering en het effectiever uitvoeren van projecten. Verder zal er onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheid om extra middelen te verkrijgen van Provincie, Rijk en Europa, eventueel via het proces van de regiodeal. En de gemeente zal de afgesproken taakstellingen moeten realiseren.

De derde uitdaging is een betere communicatiestrategie, gebaseerd op het principe van ‘eenheid in de stad’, zowel op college- als op gemeenteraadsniveau. De verhouding coalitie-oppositie mag niet leiden tot het schaden van het imago van de stad en haar inwoners. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in het communicatief begeleiden van de bestuursprocessen in de richting van de inwoners.

De volgende uitdaging is het uitwerken van de visie op basisvoorzieningen versus leefbaarheid in de kernen van onze stad. Bij de doorontwikkeling wijkgericht werken moet met een bepaald basisniveau gelden voor alle wijken in de stad, niet alleen wat voorzieningen, maar ook qua beschikbaar budget.

Verder moeten ook de hieronder genoemde aandachtspunten in het verdere proces worden uitgewerkt. Deze punten zijn belangrijk, maar worden niet gezien als breekpunten in de verdere gesprekken:

 • het doorzetten van de ingeslagen koers op het gebied van binnenstedelijke ontwikkelingen;
 • sportzone Limburg;
 • evenwicht economische ontwikkelingen versus leefbaarheid;
 • meer aandacht voor het onderhoud in de openbare ruimte;
 • duurzaamheid;
 • maatwerk op het gebied van woningbouw;
 • evaluatie cultuurbedrijf;
 • behoud zwemwater;
 • euregionale samenwerking;
 • afmaken van onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht;
 • versterking toerisme en recreatie
 • zorg en ouderen

Op basis van de gesprekken met alle partijen tekenen zich nu verschillende mogelijkheden af. Een groot aantal partijen gaf een gemeenschappelijke hoofddoelstelling aan, namelijk om te komen tot een andere bestuurscultuur. De partijen GroenLinks, DNA, SP en PvdA willen samenwerken onder de naam vernieuwingsblok.

Enkele partijen hebben aangegeven niet te willen samenwerken met de PVV, vanwege het landelijke gedachtegoed. Wel bestaat de bereidheid op inhoud samen te werken. Ten aanzien van de Stadspartij en SPA hebben enkele partijen aangegeven, gelet op de wijze van functioneren, enigszins terughoudend te zijn voor wat betreft samenwerking. Ook hier bestaat de bereidheid op inhoud samen te werken.

De slotsom die Meekels uit de gevoerde gesprekken trekt is “dat gezocht moet worden naar een zo breed mogelijke meerderheid in de gemeenteraad, gebaseerd op de gewenste bestuurscultuur”. De informateurs stellen nu voor om na deze eerste informatieronde nu een externe informateur aan te trekken, die zal gaan onderzoeken wat exact wordt bedoeld met de gewenste bestuurscultuur en de betekenis daarvan en voorts naar een zo breed mogelijke coalitie op hoofdlijnen, gebaseerd op de gewenste bestuurscultuur en recht doende aan de verwoorde uitdagingen.

Als externe informateur is de heer Ad Lutters aangewezen. Lutters heeft ruime bestuurlijke ervaring op gemeentelijk (o.a. oud gemeentesecretaris van Maastricht) en provinciaal niveau. Ook in 2010 vervulde Lutters de rol van informateur in Sittard-Geleen.

Reacties

Cookieinstellingen