Reactie Chemelot, gemeente en provincie op OvV-rapport

... poederuitstoot op Chemelot voorkomen ...
Foto: Ivo Goessens - Double Eye Geleen

Vandaag publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport Chemie in samenwerking – Veiligheid op het industriecomplex Chemelot.

Het rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de veiligheid op Chemelot, dat werd gestart nadat zich in 2016 een viertal calamiteiten had voorgedaan, een daarvan met dodelijke afloop. En onlangs deed zich nog een ammoniaklek voor op het Chemelotcomplex.

» Onderzoeksraad: Meer samenwerking nodig voor veilig Chemelot

Reactie Chemelot

Chemelot laat weten al bezig te zijn met het verbeteren van de veiligheid. Directeur Robert Claasen van Chemelot zegt dat het industrieterrein eind dit jaar meer duidelijkheid wil hebben over betere onderlinge samenwerking tussen bedrijven. “Het OVV-rapport is een goede spiegel om dingen nog beter te krijgen”, aldus Claasen. “De OVV komt over een jaar terug, we gaan nu een duw in de rug geven voor de betere samenwerking, die al in gang was gezet.” Dit onder het toeziend oog van externe adviseurs en controleurs.

Er gebeurt al veel, aldus de directeur. “We zetten nu al mensen bij elkaar om lessen van elkaar te leren. Voortaan gaan we ook checken wat met die lessen is gebeurd.” Claasen wil dat Chemelot straks een voorbeeld is voor andere industrieterreinen in Nederland.

Reactie gemeente Sittard-Geleen

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over Chemelot zijn voor de gemeente Sittard-Geleen een “harde voorwaarde” wil dit industrieterrein verder groeien. Sittard-Geleen gaat de lat hoog leggen, laat de gemeente donderdag weten.

Volgens de gemeente moet er een evenwicht zijn tussen de groei van Chemelot en de veiligheid van medewerkers en omwonenden. “Daarbij moet er aandacht zijn voor de subjectieve gevoelens van onveiligheid en de zorgen van de direct omwonenden van het industrieterrein.”

Sittard-Geleen gaat samen met de provincie Limburg en buurgemeenten Stein en Beek werken aan het verbeteren van de veiligheid op Chemelot en omgeving, met name via aanpassing van de omgevingswet. Dat moet geen probleem zijn: het contact met Chemelot is goed, men weet elkaar snel te vinden en is bereid om gezamenlijk op te trekken, aldus de gemeente.

Reactie Gedeputeerde Staten

Op donderdag 21 juni om 10 uur heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Chemie in samenwerking, veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ openbaar gemaakt door dit aan te bieden via haar website

De OvV bevestigt in dit rapport dat Gedeputeerde Staten (GS) als bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) haar wettelijke taken en bevoegdheden – zoals die thans gelden – mede via onze Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) adequaat heeft uitgevoerd.

Zoals de OvV ook aangeeft, is de koepelvergunning voor Chemelot hierbij een goed werkend instrument. GS onderschrijven de stelling van de OvV dat veiligheid een belangrijke bouwsteen is voor de totale ontwikkeling van het Chemelot-terrein en de directe omgeving. GS delen dan ook de aanbevelingen in het OvV-rapport, die betrekking hebben op de rol van de Provincie op dit vlak.

De kern van deze aanbevelingen is om boven op de huidige wettelijke eisen de onderlinge risico’s van activiteiten binnen het multi-user industriecomplex verder te beperken. Deze gevraagde extra inzet zal een traject zijn voor publieke en private partners samen. GS willen deze ambitie waarmaken en hier regie op nemen, binnen de integrale aanpak van het Chemelot-terrein en omgeving. Hiervoor zoekt GS afstemming met alle betrokken overheidsinstanties, inclusief de Veiligheidsregio. Met als oogmerk om de inspanningen van de private partijen, zoals beschreven in het visiedocument ‘Chemelot 2025’ te versterken. Veiligheid is daarbij een van de centrale thema’s.

Reacties