College van B&W neemt maatregelen om financiële situatie te verbeteren

Foto: Sittard-Geleen

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft vandaag een sluitende begroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

Komend jaar moet zo’n elf miljoen bezuinigd worden. Naast het schrappen of uitstellen van uitgaven, is ook een verhoging van de belastingen noodzakelijk om de financiële positie van de gemeente te verbeteren.

“Het zijn allerminst plezierige tijden als je bij het opmaken van de begroting te maken hebt met verwachte en onverwachte tegenslagen,” constateert Pieter Meekels. De wethouder middelen refereert aan de uitwerking van het eerder in de gemeenteraad aangenomen financieel herstelplan, oude bezuinigingen die niet gerealiseerd zijn, het op orde brengen van het weerstandsvermogen en wederom een tekort bij de jeugdzorg. Een schrale troost is dat andere gemeenten in Limburg, zoals Heerlen en Venlo, in hetzelfde schuitje zitten. Ook daar moet flink bezuinigd worden en evenals deze gemeenten zoekt ook Sittard-Geleen samen met de provincie Limburg, de toezichthouder, naar de beste oplossing.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen korte- en de langere-termijnmaatregelen.

“We moeten nu keuzes maken. Dat hebben we gedaan en ik besef dat er keuzes zijn gemaakt die mensen kunnen raken,” zegt Pieter Meekels. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van het onderhoudsniveau in de open bare ruimte naar het wettelijk minimum en het aanpassen van het niveau van een aantal voorzieningen in het sociaal domein.

Daarnaast zal voor de gemeentelijke organisatie minder geld beschikbaar zijn en wordt de tonnen kostende digitalisering binnen het gemeentelijk apparaat vertraagd. Bovendien constateert het college dat in economisch goede tijden de ondersteuning van het bedrijfsleven aanmerkelijk minder hoeft te zijn dan tijdens een crisis en is er geen geld meer voor de regionale en nationale trainingscentra op de Sportzone.

Ook voor de jaren na 2019 worden concrete maatregelen voorgesteld om het huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. Grote projecten zoals de gemeentelijke huisvesting, sportvoorzieningen en de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bij Munstergeleen worden versoberd en/of vertraagd. Ook wordt bekeken hoe zwembad De Nieuwe Hateboer in Sittard geprivatiseerd kan worden en wordt de subsidie op muziek- en dansonderwijs afgeschaft.

Maar de stad gaat niet helemaal op slot in 2019. Een deel van de investeringen in de centra blijft mogelijk. En de realisatie van het Participatiebedrijf en het Groene Net blijven hoog op de bestuurlijke agenda van het college staan. Wethouder Pieter Meekels merkt wei op dat de komende tijd alleen maar nieuwe zaken kunnen worden ontwikkeld als er geld is.

Naast het verminderen van de uitgaven, wordt de raad voorgesteld om de lokale lasten bovengemiddeld te verhogen. De gemiddelde woonlast voor inwoners van Sittard-Geleen bedraagt in 2019 778 euro. Dat is 37 euro meer dan vorig jaar en wordt veroorzaakt door een stijging van de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing en een daling van de rioolheffing.

De ozb-belasting voor niet-woningen gaat met 10 procent omhoog om samen met de verhoging bij de woningen de in de begroting 2019 opgenomen extra opbrengst van 3,4 miljoen euro te realiseren.

Bij het vaststellen van het herstelplan door de gemeenteraad, eind vorig jaar, is al afgesproken dat de hondenbelasting en het parkeertarief zullen stijgen.

Samen met de begroting en de belastingvoorstellen heeft het college ook de derde rapportage 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Met name de lager dan verwachte bijdrage uit het gemeentefonds zorgt voor een tegenvaller. Een beter dan verwacht resultaat van Vixia, gunstige afrekeningen met betrekking tot verslavingszorg en asielzoekers en lagere rentekosten waren de pluspunten het afgelopen kwartaal. Het tekort van 2,8 miljoen euro wordt opgevangen uit de algemene reserve van de gemeente. Dit onderstreept de noodzaak om het weerstandsvermogen (de wijze waarop een organisatie calamiteiten kan opvangen) weer op peil te brengen.

De gemeenteraad behandelt de begroting 2019, de belastingvoorstellen en de derde programmarapportage op tot half november op meerdere dagen tijdens de raadsavonden.

Cookieinstellingen