Raadsvergadering 25 maart 2021

Foto: CC0 via Pixabay

Vanavond om 18:30 uur vergadert de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Daarbij kan geen publiek aanwezig zijn.

De raadsvergadering wordt digitaal gehouden en is online te volgen.

Agenda raadsvergadering donderdag 25 maart 2021

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen
 4. Lijst ingekomen stukken
 5. Benoeming voorzitter rekenkamercommissie
 6. Aanvraag van een bijdrage van de rijksoverheid in de kosten het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven
 7. Zienswijze concept-jaarrekening 2019 GR Vixia (afwikkeling liquidatie)
 8. Actualisatie samenwerkingsafspraken Participatiebedrijf
 9. BP Verlegging gasleiding afrit A2 Born
 10. Bestemmingsplan Schootsvelden Noord
 11. Toekomstvisie 2030
 12. Afwegingskader en zoekgebieden grootschalige opwek zonne- en windenergie gemeente Sittard-Geleen
 13. Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA inzake minimumloon
 14. Sluiting

Alle agendapunten en stukken kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website.

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl en via streekomroep Bie Os.

Met eventuele vragen kunt terecht bij [email protected].

Reacties