Meer particulieren bij bezetting stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Na elke verkiezing wordt de organisatie van de verkiezingen geëvalueerd.

De evaluatie van de landelijke Tweede Kamerverkiezing in 2021 heeft er onder andere toe geleid dat de bezetting van de stembureaus anders georganiseerd wordt.

Indeling stembureaus

Stembureaus worden bezet door zowel ambtenaren als particulieren (burgers van binnen en buiten gemeente Sittard-Geleen). In het verleden waren bij reguliere verkiezingen op elk van de 47 stembureaus twee ambtenaren en twee particulieren aanwezig vanaf de opening in de ochtend tot en met het telproces in de avond. In 2022 wordt het aantal ambtenaren per stembureau verlaagd naar één en het aantal particulieren per stembureau verhoogd naar drie. Daarnaast wordt er door particulieren in twee ploegen van acht uren gewerkt in plaats van één ploeg van 16(+) uren.

Hiermee wordt bereikt dat:

  • de lange zittingsdagen voor particulieren worden vervangen door een aangenamere zittingsduur van acht uren;
  • er meer betrokkenheid/participatie van en samenwerking met inwoners is bij verkiezingen;
  • er meer inwoners en waarschijnlijk ook meer jongeren in de gelegenheid worden gesteld om betrokken te worden bij het verkiezingsproces en kennis te nemen van dit democratisch principe;
  • op de verkiezingsdag meer ambtelijke capaciteit beschikbaar blijft voor reguliere taken.

Werving

De werving van particuliere stembureauleden gebeurt enerzijds door de inzet van de gemeentelijke communicatiemiddelen (gemeentelijke website, social media en de e-nieuwsbrief). Anderzijds door het gericht aanschrijven van het bestand van particuliere stembureauleden die reeds eerder deze rol hebben vervuld. Om gericht jongeren te werven worden de onderwijsinstituten binnen onze gemeente benaderd.

Kwaliteit

De kwaliteit van het stemproces blijft geborgd, doordat er altijd een ambtenaar in de rol van voorzitter van het stembureau aanwezig is die het voortouw neemt. Daarnaast dienen alle stembureauleden (ambtenaren en particulieren) een e-learning instructie te volgen en het bijbehorende examen met goed gevolg af te leggen.

Reacties