gob informeert naar stand van zaken Sportplaza Het Anker

Foto: SGN

Eind november 2020 heeft de gob fractie art. 43 RvO vragen gesteld inzake ‘de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening’.

In de antwoorden van het College werd gesteld dat de exploitant van Het Anker is gevraagd om in het eerste kwartaal van 2021 het businessplan voor het “nieuwe” Anker verder uit te werken, waarbij werd verzocht om ook de mogelijkheid van renovatie/vernieuwbouw technisch en financieel mee te nemen. Ook is gevraagd om daarbij financieel te onderbouwen wat een zwembad voor doelgroep- en educatief zwemmen zou kosten. Dit laatste passend in het coalitieakkoord: “Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunen wij het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. Hierbij dient nadrukkelijk sprake te zijn van cofinanciering door particulieren en/of andere partijen. Indien via particuliere financiering op deze locaties ook recreatieve en wedstrijdzwemvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden, zijn we daar niet tegen. Gemeentelijke financiering is hiervoor echter niet aan de orde.”

Het College liet verder weten te streven naar besluitvorming over het uitgewerkte businessplan voor de zomer van 2021 en dat, voordat besluitvorming plaatsvindt, dit ook aan de raad gepresenteerd zal worden.

Het is inmiddels januari 2022, de gob fractie vraagt zich dan ook af of er inmiddels nieuwe ontwikkelingen zijn en wil daarom nu van het College van B&W weten of de exploitant inmiddels een businessplan aan het college van B&W heeft voorgelegd en zo ja, of het voorstel is voorgelegd, dan wel tot stand is gekomen in samenwerking of in overleg met de gebruikers. De fractie wil weten wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van Sportplaza Het Anker en wanneer de gemeenteraad in positie wordt gebracht om een besluit te nemen over de toekomst van Sportplaza Het Anker.

Reacties

Cookieinstellingen