Raadsfractie CDA vraagt aandacht voor woningbouw in Guttecoven

<em>Bouw seniorenwoningen</em>
Bouw seniorenwoningen
Foto: SGN

De CDA-raadsfractie heeft aan het College van B&W een aantal vragen gesteld over de stand van zaken rond de woonpilot in Guttecoven.

In het kader van de Transformatievisie Wonen in onze gemeente Sittard-Geleen en daarmee samenhangende woonpilots in de kernen Einighausen, Guttecoven en Holtum is de CDA-fractie heel benieuwd naar de voortgang van met name de woonpilot in Guttecoven. Raadslid Jos Schlössels uit Einighausen en burgerlid Erik Tummers uit Limbricht stelden daarover onlangs een aantal vragen.

In Einighausen en Holtum gaat binnenkort op de voormalige schoollocaties van beide dorpen de schop de grond in en verrijzen er levensloopbestendige woningen en patiowoningen. De CDA-fractie is uitermate verheugd dat, na jaren van lobbyen voor meer woningbouw in de kleine kernen van onze mooie gemeente dit nu toch echt realiteit wordt.

Inwoners van Einighausen en Holtum krijgen binnen afzienbare tijd de mogelijkheid te verkassen naar een levensloopbestendig optrekje en creëren hiermee ruimte voor de zo zeer gewenste doorstroom op de vastgelopen woningmarkt. Jonge mensen krijgen vervolgens de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een (starters)woning bij het verder plannen van hun toekomst. Beide generaties kunnen dus in hun eigen vertrouwde dorp en omgeving blijven wonen. “Want dat is toch het mooie aan wonen in de gemeente Sittard-Geleen: je kunt er stedelijk werken en tevens landelijk wonen en recreëren. Dat is heel aantrekkelijk voor veel mensen, je krijgt als het ware een win-win situatie,” zo geven Schlössels en Tummers bij het College aan.

Maar Schlössels en Tummers vragen zich tegelijkertijd af hoe het staat met de aandacht voor Guttecoven om ook daar te bouwen voor mensen die graag in hun eigen vertrouwde dorp willen blijven wonen, maar niet de mogelijkheid hebben naar zo’n levensloopbestendige woning te verhuizen? De in 2017 in Guttecoven gehouden CDA-woonenquête heeft nog eens heel duidelijk uitgewezen dat veel inwoners niet naar het stedelijk gebied willen verkassen.

Deze problematiek heeft sinds kort ook de aandacht van de nieuwe minister van Wonen, Hugo de Jonge. Hij herkent het probleem van het woningtekort, maar ook de gestagneerde doorstroom die nu niet (meer) plaats vindt is een groot probleem. De minister wil hiermee voortvarend aan de slag gaan. De Jonge is o.a. ook voorstander van seniorenhofjes in woonwijken. “Als CDA omarmen wij deze initiatieven: het verbindt mensen door het houden van bijvoorbeeld huiskameractiviteiten, waarbij toch een ieder zijn of haar eigen stekkie heeft en dat is volgens de CDA-fractie hét (genees)middel tegen de toenemende vormen van eenzaamheid en depressie. Door een mix van generaties in een en dezelfde wijk is er ook nog meer sprake van sociale controle.”

Ten aanzien van het aanwijzen van Guttecoven als woonpilot stelt de CDA-fractie de volgende vragen aan het College van B&W:

  1. Bent u het met de CDA-fractie eens dat realisatie van woonvormen zoals een seniorenhofje dé oplossing kan zijn voor de wensen van inwoners van Guttecoven. Verbinden en ontmoeten in een dergelijke opstelling maken het langer zelfstandig wonen veel aangenamer en halen mensen uit hun isolement. Dat heeft de praktijk in den lande al uitgewezen. In dat kader memoreren wij naar onze vragen van 11 januari 2022 over huiskamerprojecten in de strijd tegen eenzaamheid en depressie.
  2. Kunt u aangeven wat de voortgang van de woonpilot Guttecoven is en zo nee, kunt u aangeven waarom er (nog) geen voortgang geboekt is?
  3. Heeft u uw oog laten vallen op bepaalde locaties of percelen in Guttecoven die uitermate geschikt zijn om aan de geschetste woonbehoefte voor levensloopbestendige woningen tegemoet te komen?
  4. Bent u bereid, mede in het kader van de door u aangegeven “nood aan de juiste woning” een intensieve studie naar geschikte levensloopbestendige woonlocaties in Guttecoven te starten?
Cookieinstellingen