Stand van zaken rond de coalitiebesprekingen in Sittard-Geleen

Foto: SGN/Annet Wagener

Na een eerste ronde besprekingen, geleid door politieke groepering gob als grootste partij in de raad van Sittard-Geleen, werd de tweede ronde gevoerd door gob en CDA samen.

Beide partijen bezetten samen 19 van de 37 raadszetels en hebben in principe een meerderheid, maar CDA en gob hebben aangegeven te streven naar een zo breed mogelijke coalitie en in elk geval een coalitie die tenminste 21 raadszetels oplevert.

In de tweede ronde besprekingen om tot een coalitie te komen hebben gob en CDA dan ook gezocht naar tenminste één partij die de coalitie kan versterken en die tevens beschikt over voldoende stabiliteit, continuïteit en bestuurskracht. Daarbij is enkel gesproken met partijen met 2 of meer zetels. Alle door gob en CDA uitgenodigde fracties (Stadspartij Sittard-Geleen-Born, PVV, GroenLinks/PvdA) hebben aangegeven de coalitie te willen verbreden. CDA en gob stellen evenwel op basis van de gevoerde gesprekken vast, dat in dit stadium nog geen partij kan worden aangewezen waarmee direct en onvoorwaardelijk een stabiele coalitie kan worden gevormd.

CDA en gob stellen dat een constructieve samenwerking binnen de coalitie en in het college alsmede een gedeelde inhoudelijke visie voor de komende jaren leidend moeten zijn.

Tijdens de eerste informatieve ronde is geconcludeerd dat coalitievormende partijen een basisakkoord moeten opstellen. Daarvoor vormt de Toekomstvisie 2030, waarin de samenleving van Sittard-Geleen de contouren voor de komende jaren heeft geschetst, de belangrijkste leidraad. Vanuit dit vertrekpunt dienen gob en CDA hun visie neer te leggen in een basisakkoord. Met het opstellen daarvan wordt nu begonnen. Daarna worden andere partijen in de gelegenheid gesteld aanvullingen hierop voor te stellen om te komen tot een raadsbreed akkoord, zo blijkt uit een verslag over de tweede informatieronde.

Het basisakkoord moet volgens plan in de tweede helft van mei worden besproken, waarna medio juni een raadsakkoord gereed moet zijn. Eind juni zouden dan de wethouders benoemd kunnen worden.

Reacties

Cookieinstellingen