Benoeming burgerleden gemeenteraad Sittard-Geleen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Aanstaande donderdag 19 mei komt de nieuwe gemeenteraad voor het eerst sinds de gemeenteraadsverkiezingen in vergadering bijeen.

Tijdens deze eerste vergadering worden onder meer in totaal 18 burgerraadsleden benoemd. Eerst wordt Sergio Klein (Lokaal Sittard-Geleen-Born) nog als gemeenteraadslid geïnstalleerd. Hij was in verband met ziekte niet aanwezig tijdens de installatievergadering van de leden van de nieuwe gemeenteraad op 30 maart jongstleden. Wel zijn de geloofsbrieven van de heer Klein voorafgaand aan de installatievergadering op 30 maart jongstleden onderzocht door de commissie Geloofsbrieven en in orde bevonden. In de raadsvergadering van 19 mei 2022 dient de heer Klein geïnstalleerd te worden door het afleggen van de eed c.q. belofte.

Ingevolge het Reglement van orde van de vergaderingen van de gemeenteraad van Sittard-Geleen 2018, tweede wijziging mag elke fractie 2 burgerleden voordragen voor benoeming. Deze benoeming vindt plaats vanwege het gestelde in artikel 11 zesde lid van het voornoemd Reglement zijnde het beëindigen van de zittingsperiode van de raad 2018-2022.

Burgerleden hebben een volwaardige rol in de Ronde. Daarin vertegenwoordigen zij hun fractie. Een burgerlid wordt door gemeenteraad benoemd en hij of zij legt, net als een raadslid, de eed of belofte af. De zittingsperiode van een burgerlid eindigt ingevolge artikel 11 zesde lid van het Reglement van Orde door ontslagname op eigen verzoek, aan het einde van de zittingsperiode van de raad of door intrekking van de benoeming door de raad, al dan niet op verzoek van de fractie.

Burgerleden ontvangen een dagvergoeding voor het deelnemen aan de Ronde op grond van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden en fracties. De artikelen 10, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn ook op burgerleden van toepassing. Dat betekent dat er nadere eisen worden gesteld aan de burgerleden voor wat betreft het vereisten leeftijd, ingezetenschap en kiesrecht, openbaarmaking andere functies, incompatibiliteiten en verboden handelingen.

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei worden de volgende personen voor de duur van de zittingsperiode van de raad benoemd als burgerleden:

  • GroenLinks/PvdA: Dhr. D. Wertz, Dhr. T. Baars
  • Stadspartij: Dhr. K. Samaritakis, Mevr. L. Weermann-Schepers
  • PVV: Dhr. D. Pfoster, Dhr. L. Jongen
  • D66: Dhr. B. Bonten, Mevr. E. Vaessen-ten Haaf
  • SPA: Mevr. P. Winteraeken-Bruls, Dhr. R. Nijsten
  • Lokaal SGB: Dhr. B. Stegers, Mevr. I. Bucks
  • VVD: Dhr. G. Peeters, Mevr. H. Harzi
  • PIT: Dhr. E. Talpe, Mevr. L. Wakrim
  • Forum v Democratie: Mevr. W. Baltus, Dhr. L. Engels

Reacties

Cookieinstellingen