Gemeente wil vier percelen grond verkopen aan Barge Terminal Born

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De Gemeente Sittard-Geleen voert momenteel onderhandelingen over de verkoop van vier percelen grond aan Barge Terminal Born.

Dat is op 2 augustus gepubliceerd op het gemeenteblad van Sittard-Geleen.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar de verwerving van deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verkoop wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.

In onderhavig geval gaat om de voorgenomen verkoop door de gemeente Sittard-Geleen aan de huidige huurder van een viertal percelen gemeentegrond nabij de Holtum-Noordweg, thans conform een huurovereenkomst reeds meer dan tien jaar bij de huidige huurder in gebruik als bedrijfsterrein/haventerrein met kadevoorzieningen, water en verdere onroerende voorzieningen, tezamen genoemd ‘Barge Terminal Born’ (BTB).

Het voornemen heeft in concreto betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Born, sectie H, nummers 1408 ged., 1433 ged. en 1505 ged. en sectie K nummer, 184 ged. voor die gedeelten gezamenlijk groot plm. 3.55.01 ha.

De gemeente Sittard-Geleen is van mening dat de huidige huurder van de barge terminal Born, zijnde Barge Terminal Born BV, de enige gegadigde kan zijn met wie in onderhandeling te treden ware omtrent de mogelijke verkoop. Partijen die van mening zijn dat ook zij gelet op het gelijkheidsbeginsel als gegadigde in aanmerking komen voor aankoop van de in deze publicatie opgenomen percelen kunnen binnen 2 weken na publicatie van deze bekendmaking een reactie voorzien van motivatie toezenden aan de gemeente Sittard-Geleen.

Reacties

Cookieinstellingen