Werken aan verbetering kwaliteit en hoeveelheid water in Limburg

Foto: CC0

De Provincie Limburg speelt een actieve rol in het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grondwater.

Dat gebeurt onder andere door middel van de zogeheten subsidie Paragraaf 4 ‘Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven’. Deze subsidie maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren en problemen zoals droogte en wateroverlast aan te pakken. Maar wat betekent dit precies, en waarom is het zo belangrijk?

“Deze subsidie is een essentieel instrument voor de provincie Limburg om de waterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren. Door gerichte en een systematische aanpak van watergerelateerde uitdagingen, draagt deze subsidie bij aan een duurzamer en veerkrachtiger watersysteem voor iedereen. Deze investeringen op niet-landbouwbedrijven kunnen variëren van projecten die de waterkwaliteit verbeteren tot initiatieven die wateroverlast verminderen”, aldus Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Landbouw. “In het najaar wordt een vergelijkbare regeling ingezet voor niet-productieve investeringen op landbouwbedrijven. Dit biedt ook Limburgse agrariërs de mogelijkheid om bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit, waardoor het gehele provinciale watersysteem kan profiteren van deze initiatieven.”

Waterschap Limburg

Het beschikbare bedrag voor deze subsidie bedraagt ruim € 4,9 miljoen. Dat bedrag bestaat uit een Europese bijdrage van circa € 3,5 miljoen, die met € 1,4 miljoen wordt aangevuld door het Waterschap Limburg. Het provinciebestuur heeft onlangs de openstelling van de subsidie vastgesteld. Vanaf 11 juni tot en met 16 augustus kunnen de aanvragen worden ingediend. De huidige openstelling van de subsidie richt zich specifiek op gebieden buiten landbouwgrond, zoals de Groote Molenbeek en de Thornbeek. Deze wateren zijn aangewezen door het Waterschap vanwege hun belang voor het lokale watersysteem. Door deze gerichte aanpak kunnen middelen effectief worden ingezet waar ze het meest nodig zijn.

Belangrijke focusgebieden

De doelen van deze subsidie zijn nauw verbonden met de Europese Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, evenals het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 van Limburg. Er zijn enkele belangrijke focusgebieden:

  • Waterkwaliteit: Het verminderen van nutriënten zoals nitraat en fosfaat, evenals bestrijdingsmiddelen in het water.
  • Waterkwantiteit: Aanpak van droogte en wateroverlast.
  • Ecologisch herstel: Herstel van natuurbeken om de natuurlijke waterhuishouding te bevorderen.

Voordelen

Door de waterkwaliteit te verbeteren, worden ecosystemen gezonder en veerkrachtiger. Dit is cruciaal voor de biodiversiteit en het behoud van natuurlijke leefgebieden. Daarnaast vermindert schoner water de gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren. Tevens helpt het aanpakken van wateroverlast om schade aan eigendommen te voorkomen. Ten slotte dragen de investeringen bij aan de bredere economische stabiliteit door het voorkomen van water-gerelateerde schade en het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

Cookieinstellingen