Van KUL pès KULTUUR – Bekans meivakans

Foto: © Freep!k

Van KUL pès KULTUUR, ein sjtökske Zittesj van John Hertogh veur uch – Jaorgank 9 nómmer 8 – 16 april 2024.

Bènnekort is ‘t weier meivakans. Es sjoolmeister kreeg ich ummer te heure: “Waat höb geer ’t toch goud, zoväöl daag vrie in ’t jaor!” Dat is ouch zo, tèl mer mit:
Ein jaor haet 365 daag wo-op gewirk kènt waere. D’r zeen 52 waeke wovan al twee daag vrie (weekend), dan blieve d’r nog 261 daag euver. Per daag wirks te 16 oer neit, dat zeen 170 daag, dan blieve d’r 91 daag euver. Jederen daag drènks te ein hawf oer kaffe of thee, per jaor zeen dat 23 daag. Euver: 68 daag. Ein oer tösje de middig pous zeen 46 daag. Zo blieve d’r nog 22 daag euver óm te wirke. Normaal bèste twee daag per jaor krank, zodat nog 20 daag euverblieve. Daobie kómme de vief verplichte feesdaag in ein jaor, blieve euver: 15 daag. Este twee waeke vakans höbs, blif nog einen daag euver óm te wirke!

Degein dae dit haet bedach, haet zeker neit bie mich in de klas gezaete, want hae kènt neit raekene!

Mer zónger flawweKUL: de ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ veur ’t ónger-wies zeen neit sjlech, vènj ich. Mer ze mótte dan ouch hel wirke en neit allein in de klas. Ein veurbeeld: wie ich in 1970 ’t eesjte jaor veur de klas sjtóng hawwe veer èns in de paar waeke ein vergadering. Veertig jaor later – vlak veur mien pensioneiering – ware dat dèkser twee vergaderinge en euver-lèkmomènte per waek! En de neudige sjtudiedaag! Toch vènj ich ‘t jaomer dat ‘r zo wenig jónges en maedjes meister of juf wille waere.

Bènnekort höbbe de sjole dus weier meivakans. Dat verdeine neit allein de kènjer mer ouch alle luuj die hun begeleide. En dat zeen neit allein de meistesj en juffe! Ich haop dat ze allenej sjoon waer höbbe (dan höb ich dat ouch) en goud kènne oetraste.
Waat de KULTUUR betruf: Ich sjpich mich alweier op Zitterd Sjittert van kómmende zaoterdigaovend in de Vief Heringe. ’t Belaof weier sjoon te waere. En ouch op Keuningsdaag, de gedecoreierde, ‘t Parkfestival tösje 10 en 18 oer: mit regionaal talent, groot en klein. Van pril poptalent pès eine richtige rockband. Dat wurt sowieso gezèllig mit alle activiteite. Amuseier uch.

Pès de volgende van KUL pès KULTUUR. Mit de kómplimènte, John

Reageiere: [email protected].

Dossier: Oktoberfeest
Cookieinstellingen